พระธรรมเทศนา สติดี ชีวีมีสุข 24 มี.ค.56

แบ่งปันสิ่งดีๆ

พุทธปัญญาภิรมย์ : สติดี ชีวีมีสุข
พระมหาดิเรก พุทฺธยานนฺโท
24 มี.ค.56

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *