ภาวนาให้สนุก เป็นสุขกับการเคลื่อนไหว ตอนที่ 2 : ตามล่าหาสติ สุดขอบฟ้า

ตามล่าหาสติ สุดขอบฟ้า : บทเริ่มต้นแก่ผู้ฝึกใหม่ การเจริญสติเคลื่อนไหวมีรูปแบบที่เฉพาะ หรือหลวงพ่อเทียนเรียกว่าสูตรสำเร็จ เป็นทางอริยมรรคตามแบบฉบับของท่าน คือต้องบอกอารมณ์ตามที่เป็นจริงของตัวเอง เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายที่แท้จริง ที่เราต้องการ คือความไม่ทุกข์ที่มีอยู่โดยธรรมชาติของจิตทุกดวง จิตเดิมแท้ สว่างสดใส โดยธรรมชาติแล้ว ในหนึ่งวันจะสว่าง 12 ชั่วโมงในตอนกลางวัน และมืดอีก 12 ชั่วโมงในตอนกลางคืน เพราะพระอาทิตย์ไม่เคยดับ โลกจึงปรากฏมีทั้งความมืดและความสว่างสลับกันไปเรื่อยๆ โลกนี้เป็นทางเดินของแสงสว่างของพระอาทิตย์ ฉันใด ธรรมชาติจิตของคนเราก็เป็นเช่นเดียวกัน ฉันนั้น จิตเป็นทางผ่านของความมืด คือ อวิชชา และแสงสว่างของวิชชาหรือ สติปัญญา วันไหนที่แสงสว่างแห่งปัญญาเดินผ่าน ใจเราก็เป็นสุข วันไหนแสงสว่างแห่งปัญญาหายไป ความมืดคือ อวิชชาผ่านมา ใจเราก็เป็นทุกข์ แต่ธรรมชาติของจิตเรา ถ้าพัฒนาตามหลักธรรมแห่งสัมมาสัมพุทธะแล้ว ก็สามารถสว่างอย่างถาวรโดยไม่กลับไปมืดอีกต่อไปก็ได้ คือ พัฒนาจิตให้อยู่เหนือสภาวะ ทั้งสว่างและความมืดได้โดยสิ้นเชิง และเห็นว่าแสงสว่างและความมืดมีค่าเท่ากัน ดังนั้น จิตที่ยังไม่ได้ผ่านขบวนการพัฒนา ด้วยวิปัสสนาปัญญาจึงไม่ใช่ภาวะที่มืดโดยถาวร และไม่ใช่สภาวะที่สว่างโดยถาวร แต่จะมืด หรือสว่างก็ล้วนขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยที่ปรุงแต่ง จิตเศร้าหมอง เพราะกิเลส จึงต้องหาทางสร้างพระอาทิตย์แห่งจิต คือดวงปัญญาที่รู้แจ้งเห็นจริงในสัจจธรรม และทำความจริงขั้นโลกุตตระให้ปรากฏเกิดขึ้นให้ได้ เพราะจิตของเราถูกความคิด […]

อนุโมทนาบุญ…

สมาชิก “ชมรมคนเพียร” และ “เว็ปไซต์พุทธยานันโท” ได้น้อมกราบเรียน … หลวงพ่อมหาดิิเรก … เรื่อง การร่วมบุญธรรมทานการจัดทำซีดี MP๓ จำนวน ๒ ชุด ชุดที่ ๑ : รอยธรรม รอยเทียน โดย หลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ จำนวน ๑,๐๐๐ แผ่น ชุดที่ ๒ : แพร่แสงธรรม แพร่แสงเทียน โดย หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท จำนวน ๑,๐๐๐ แผ่น หลวงพ่อมหาดิเรกท่านได้ฝากความถึง… ญาติธรรมและสมาชิกเว็ปไซต์พุทธยานันโท ว่า… ……………………. “ขออนุโมทนาสาธุในกุศลจิตของคุณโยมด้วย การให้ธรรมเป็นทาน ถือว่า… เป็นทานอันเลิศยิ่งกว่าทานทั้งปวง ดังที่พระพุทธองค์ทรงตรัสเป็นภาษาบาลีว่า… สัพพทานัง ธัมมทานัง ชินาติ แปลว่า การให้ธรรมเป็นทาน ย่อมชนะการให้ทุกสิ่งทุกอย่าง และตรัสต่อไป อีกว่า … สัพพระโส […]

“ชมรมคนเพียร” ร่วมกับ “เว็ปไซต์พุทธยานันโท” จัดทำซีดี MP ๓ จำนวน ๒ ชุด ชุดที่ ๑ 😕 รอยธรรม รอยเทียน โดย? หลวงพ่อเทียน? จิต?ตสุโภ จำนวน ๑,๐๐๐ แผ่น ชุดที่ ๒ : ?แพร่แสงธรรม แพร่แสงเทียน โดย? หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท จำนวน ๑,๐๐๐ แผ่น เพื่อเผยแพร่และแจกเป็นธรรมทาน แก่ กัลยาณมิตร ญาติธรรมและผู้สนใจ การเจริญสติแบบเคลื่อนไหว แนวหลวงพ่อเทียน จิต?ตสุโภ ในงาน “มหกรรมลานโพธิ์ ตอนงานวัดลอยฟ้า” ๑๗ – ๒๐ พฤษภาคม ?๒๕๕๕ ณ รอยัลพารากอนฮอลส์ชั้น ๕ สยามพารากอน กรุงเทพฯ จึงขอเรียนเชิญร่วมบุญธรรมทานซีดี ท่านจะได้รับซีดี MP ๓ […]