::: เซียมซีวิถีพุทธ :::

::: เซียมซีวิถีพุทธ ::: โดย พุทธยานันทภิกขุ < ใบที่ ๑ > “ทุกสิ่งอย่างอนิจจังยังไม่เที่ยง มันหมุนเหวี่ยงเบี่ยงเบนเป็นทุกขัง อย่ายึดมั่นถือมั่นเป็นนิจจัง ถ้าใครยังยึดยื้อถือโง่เอย.” …………….. < ใบที่ ๒ > “ใบที่ ๒ ว่า ดีอินทรีย้พร้อม จิตใจน้อมยอมรับสดับขันธ์ ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่สุขนาน เพราะสังขารเป็นอนัตตามาแต่เดิม.” …………….. < ใบที่ ๓ > “ลมพัดผ่านนั้นใช่ไฟจะดับ อาจหวนกลับติดไหม้ได้อีกหน หากมีเชื้อพัดถมติดลมบน จิตปุถุชนวนวับกลับได้ไว ที่สำคัญนั้นไม่ลวนชวนประมาท อย่าได้ขาดสติมิคาดหวัง ให้ทุกสิ่งนิ่งอย่างใจได้จีรัง ไม่คาดหวังล่วงหน้าพาสุขเอย.” _/|_ _/|_ _/|_