งานเสวนาธรรมและอบรมเจริญสติ ๑๐-๑๘ มิถุนายน ณ รร.รุ่งอรุณ

  ๑) เสวนาธรรมเรื่อง “การเจริญสัมมาสติแบบองค์รวม” วิทยากร: ๑. อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ๒. อาจารย์ธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง ๓. รศ.ประภาภัทร นิยม ๔. หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท? ผู้นำเสวนา ในวันจันทร์์ทึ่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม อาคาร ๓ สถาบันอาศรมศิลป์ รร.รุ่งอรุณ สอบถามข้อมูลและสมัครลงทะเ่บียนที่ : ๐๒-๔๙-๔๗๔๘-๕๔ ๒) งานอบรมเจริญสติเจริญปํญญา กับหลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท ๑๐-๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ (๙ วัน ๘ คืน) ณ รร.รุ่งอรุณ ถ.พระราม ๒ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ แผนที่ การเดินทางมาที่ รร.รุ่งอรุณ http://arsomsilp.ac.th/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=52&Itemid=97 […]