รูปนามโดยสัญญา-ปัญญา

รูปนามโดยปัญญา แตกต่างจากการรู้โดยสัญญาอย่างไร? ความรู้สึกตัวในระดับรูปนามมี ๒ ระดับ ระดับที่ ๑ เรียกว่าระดับ “สัญญา” ระดับที่ ๒ เรียกว่าระดับ “ปัญญา” ขณะนี้ เรานั่งมานานแล้ว รู้สึกปวดตามแข้งขา บางคนก็สนใจจะระลึกรู้ บางคนก็ไม่ได้สนใจ รูปนามโดยปัญญาเป็นอย่างไร? สำหรับคนที่เจริญสติปัฏฐานอย่างถูกต้อง จะคอยตามระลึกรู้ถึงความรู้สึกไม่สบายในส่วนนั้นๆ ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น และตามดูมันไปเรื่อยๆ จนมันเป็นระดับที่เข้มขึ้น เป็นระดับกลาง และหยาบไปตามลำดับ และตามดูจากหยาบ กลาง ละเอียด ทบทวนดูเวทนาทั้ง ๓ ขั้นไปเรื่อยๆ จนกระทั่งร่างกายทนไม่ได้ หรือทนได้ลำบาก นี้เป็นการดูด้วยสติ และเมื่อเปลี่ยนอิริยาบถไปท่าใหม่ ก็เริ่มตั้งต้นตามดูไปใหม่เรื่อยๆ จนเห็นว่าร่างกายนี้เป็นไป ตามกฏแห่งไตรลักษณ์ตลอดเวลา ไม่รู้สึกหงุดหงิดรำคาญ ที่ต้องปรับเปลี่ยนกายตนเองตลอดเวลา ด้วยการตามดูเช่นนี้ จิตจึงเป็นสมาธิโดยอัตโนมัติ จึงเรียกว่าเข้าใจรูปนามโดยปัญญา รูปนามโดยสัญญาเป็นอย่างไร? คนส่วนมาก ที่ยังไม่รู้จักการเจริญสติปัฏฐาน ก็ยังไม่รู้จักความรู้สึกตัว ไม่ว่าระดับใดก็ตาม...