ใช้สติตามรู้อยู่กับปัจจุบัน

เงาเกิดจากวัตถุกับแสง ความคิดเกิดจากรูปกับนาม   ในแง่การมองตนแบบมีสัมมาสติ เราต้องมองทุกสิ่งทุกอย่าง ในฐานะเป็นเพียง รูปธรรม นามธรรมเท่านั้น   การมีสติเผ้าดูอยู่กับปัจจุบัน ที่เป็นจริงนั้น เราต้องรู้ตัวให้ชัดๆ   เปรียบเสมือนกล่องกระดาษ ที่ใกล้แสงไฟ ที่เราหยิบมาวางอยู่ตรงนี้ จะให้เงาปรากฏ หรือไม่มีเงาปรากฏก็ได้   ถ้าไม่ต้องการเห็นเงา ก็ยกหลอดไฟให้สูงขึ้น และเลื่อนมาไว้ตรงกลาง เงาก็ไม่ปรากฏ นี่เรียกว่าปัจจุบัน เพราะวัตถุกับแสง เคลื่อนเข้ามาอยู่ในตำแหน่งเดียวกัน   แต่บางครั้งเราจะต้องการใช้เงา ก็เคลื่อนหลอดไฟ ห่างออกมาวัตถุ เงาก็ปรากฏ ฉันใด   เราต้องการให้ความคิดปรุงแต่ง ปรากฏหรือไม่ปรากฏ ก็ทำเช่นเดียวกัน กับวัตถุกับแสงไฟ   เพราะเงาเป็นปรากฏการณ์ อันเกิดจากวัตถุกับแสง ความคิดก็เป็นเพียงปรากฏการณ์ แบบหนึ่งของรูปกับนามเท่านั้น   แสงสว่างของดวงไฟ ก็เปรียบเสมือนแสงสว่าง ของดวงสติปัญญา   ดังนั้น พระอริยบุคคล คือผู้มีชีวิตอยู่ภายใต้แสงสว่าง แห่งสติสัมปชัญญะอย่างเข้มแข็ง   ส่วนจะสมบรูณ์มากน้อยแค่ไหน ก็ขึ้นกับระดับสติปัญญา ของอริยะธรรมของแต่ละคนไป […]