กฐินสามัคคี ๖ พ.ย. ๕๙

กฐินสามัคคี ณ วัดพระธาตุแสงเทียน (วัดดอย) บ้านปากปาน อ.เด่นชัย จ.แพร่ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ มียอดรวมหนึ่งล้านห้าแสนบาท