วิปัสสนาพามือให้เคลื่อนไหว

วิปัสสนาพามือให้เคลื่อนไหว

เบื้องต้นพึงเข้าใจก่อนว่า แผนที่มิใช่เส้นทางและมิใช่การเดินทาง แต่แผนที่เป็นเพียงคู่มือที่ช่วยให้การเดินทางสะดวกและมีความมั่นใจในการเดินทางระดับหนึ่งเท่านั้น หรืออีกอุปมาหนึ่ง เหมือนสลากยาหรือเอกสารกำกับยา ที่บ่งชี้ถึงส่วนประกอบของยา และ สรรพคุณของยา ปริมาณที่ใช้ยาและวิธีรับประทานยา มิใช่เป็นสิ่งเดียวกัน แต่มีส่วนเกื้อหนุนให้ผู้ป่วยรับประทานยาตามคำสั่งแพทย์ และมีความมั่นใจว่า ได้รับประทานยาตรงตามโรคที่เป็น และจะหายจากโรคเท่านั้น ฉันใดก็ดี ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวท ก็มีความสัมพันธ์กันฉันนั้น

ในยุคปัจจุบันนักปฏิบัติ ปริยัติ มักจะเห็นกันไปคนละทาง นักปริยัติมักจะตำหนินักปฏิบัติว่าได้แต่ปฏิบัติแต่ไม่รู้หลักปริยัติ ส่วนนักปฏิบัติก็มักจะตำหนินักปริยัติว่าได้แต่เรียนรู้เปล่าๆ แต่ไม่รู้วิธีกำจัดกิเลส แท้ที่จริงแล้ว คนทั้งสองพวกก็มีอาการหนักพอๆกัน
พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่า กัลยาณมิตร และโยนิโสมนสิการ เป็นบุพนิมิตรแห่งการเข้าถึงอริยมรรค มิได้เน้นว่าปริยัติดีกว่าปฏิบัติหรือปฏิบัติดีกว่าเรียนปริยัติ คำว่าปริยัติ ปฏิบัติ เป็นหลักการที่ถูกบัญญัติขึ้นในภายหลัง แต่การเข้าถึงปริยัติและปฏิบัติ เป็นหลักของการใช้กัลยาณมิตร ซึ่งยังไม่สมบูรณ์พอที่จะกำจัดเหตุแห่งทุกข์ได้สิ้นเชิง ต่อเมื่อเราเกิดโยนิโสมนสิการขึ้นด้วยตนเอง เห็นความจริงด้วยตนเองจึงจะเข้าถึงที่สุดแห่งทุกข์ด้วยปัญญาอันชอบ

หนังสือเล่มนี้เป็นเสมือนแผนที่การเดินทางที่ใช้ GPS มิใช่เส้นทางที่ปรากฎในแผ่นกระดาษ จึงสามารถบอกเส้นทางให้แก่ท่าน เสมือนเป็นกัลยาณมิตร ที่ปรากฎต่อหน้าท่านตลอดเวลา คอยรายงานว่า ท่านเดินทางถึงที่ไหน กิโลเมตรที่เท่าไหร่ และจะต้องใช้เวลาเดินทางอีกนานเท่าใดเป็นต้น

การเดินทางภายนอกนั้นแสนง่าย เมื่อเปรียบเทียบกับการเดินทางภายใน เพราะมีพาหนะและเส้นทางที่แน่นอนสามารถสัมผัสได้ แต่การเดินทางทางจิตเป็นการเดินทางที่ไร้เส้นทางและไร้ผู้เดินทาง

วิธีเจริญสติวิปัสสนาแบบเคลื่อนไหวมือ ตามวิธีการของหลวงพ่อเทียน จิตตฺสุโภ จึงเป็นการเดินทางทางใจที่เป็นรูปธรรม มิใช่เป็นนามธรรมเพียงอย่างเดียว เพราะการเจริญสติปัฏฐานสี่แบบเคลื่อนไหว ในเบื้องต้น ท่านให้แสวงหาดวงตาธรรมและแสงสว่างไปพร้อมๆกัน เพราะโลกแห่งความเป็นจริงนั้น เมื่อมีการเดินทางและการเคลื่อนไหวใดๆ จำเป็นต้องมีดวงตาและแสงสว่างเป็นเครื่องนำทาง ซึ่งเป็นปัจจัยที่ต้องมีในเบื้องต้นฉันใด การเดินทางทางจิต เราต้องมีแสงสว่างแห่งใจคือสติสัมปชัญญะเป็นปัจจัยแรก และมีดวงตาที่ดีเป็นปัจจัยที่สอง คือปัญญานั่นเอง

ดังนั้น วิธีการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวนี้ จึงเป็นรูปแบบเฉพาะ เพื่อปรับเปลี่ยนแสงสว่างที่มีอยู่โดยสัญชาตญาณเสมือนแสงเทียน แสงตะเกียง แสงตะวัน ซึ่งไม่คงที่ เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยตลอดเวลา แต่ในชีวิตจริงเราจำเป็นต้องอาศัยแสงสว่างตลอดเวลา ซึ่งบางครั้งก็ต้องการใช้ในเวลากลางคืนด้วย

เราจำเป็นต้องพัฒนาแสงสว่างให้คงที่ยาวขึ้น เพื่อนำมาใช้ทดแทน เช่นไฟฉาย ไฟฟ้า จากแหล่งกำเนิดที่ถูกสร้างขึ้น เพื่อให้มีไฟใช้ตามความต้องการ ฉันใด การเจริญสติสัมปชัญญะก็เพื่อเปลี่ยนแปลงแสงสว่างที่เป็นสัญชาตญาณ ซึ่งให้แสงสว่างไม่คงที่ ปรับให้เป็นแสงสว่างที่คงที่คือปัญญาญาณ
วิธีการพัฒนาแสงสว่างแห่งสติสัมปชัญญะ ให้เติบโต สว่างไสว โดยอาศัยสติปัฏฐานสี่ คือตามดูกาย และความรู้สึกทางกาย ตามดูใจและและอาการของใจ คือ กาย เวทนา จิตและธรรม นั่นเอง เมื่อตามดูได้ตลอดเวลา แล้ว ดวงตาธรรมก็ค่อยๆสว่างขึ้นเรื่อยๆ และสามารถเห็นได้ไกลและลึกขึ้นตามลำดับ จนสามารถเห็นสภาวะธรรมต่างๆ คือเห็นความทุกข์, เหตุเกิดทุกข์ การดับทุกข์ และวิธีการดับทุกข์หรือมรรค ได้มากขึ้นๆจนหมดไปในที่สุด

หนังสือเล่มนี้ เป็นบทบรรยายในเรื่องประสบการณ์การดับทุกข์ของผู้เขียนเอง และอาศัยนักปฏิบัติที่เดินตามเส้นทางนี้ช่วยกันถอดคัดลอก ขัดเกลา ออกมาเป็นภาษาหนังสือ แล้วนำมาแบ่งปันกันอ่านในหมู่คณะของผู้ปฏิบัติในทางสายนี้ จนเข้าใจแจ่มแจ้งแล้ว จึงบอกให้เพื่อนร่วมทาง ที่กำลังคลำทางอยู่ให้เห็นทางได้ชัดเจน จึงมาบอกต่อๆกัน ในสื่อต่างๆเช่น ไลน์ เพจ เฟสบุค และเว็บไซด์ แบ่งปันกันอ่านไปเรื่อยๆ จนมีผู้มีผู้มีจิตศรัทธา รวบรวมเป็นบทความสั้นๆเพื่อให้อ่านง่าย แล้วนำมารวบรวมจนมีจำนวนมากขึ้น จึงมีผู้ดำเนินการ ให้รวบรวมทำเป็นหนังสือเพื่อแบ่งปันกันอ่านให้ทั่วถึง สำหรับกลุ่มผู้แสวงหาทางพ้นทุกข์รุ่นใหม่ ซึ่งนับวันจะมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

จึงขออนุโมทนาขอบคุณท่านทั้งหลาย ที่มีจิตศรัทธาช่วยกันหลายท่าน ช่วยกันถอดคัดลอกเสียงธรรมบรรยายของผู้เขียน ขัดเกลา เรียบเรียง จัดรวมเล่ม และพิมพ์ จำหน่าย จ่ายแจก แก่เพื่อนร่วมทางอีกจำนวนมากที่ยังไม่ได้ยินไม่ได้ฟัง ไม่ได้อ่าน เพื่อเป็นไฟฉายส่องทางในยามขาดแสงสว่าง เพื่อเป็น GPS ในการเดินทางด้วยยานพาหนะ และเข็มทิศสำหรับผู้เดินทางทางเรือ เป็นเสบียงสำหรับผู้เดินทางไกลด้วยเท้า

ขออนุโมทนาเป็นพิเศษสำหรับทีมงานกลุ่มถอดคัดลอกเสียงธรรมบรรยายของผู้เขียนได้แก่
๑.คุณนุชรี อินทรโชติ
๒.คุณขนิษฐา โพธิยอด
๓.คุณจรรยา ชัยวัฒนานุรักษ์
๔.คุณสมปรารถนา สุนทรรังษี

ทีมงาน รวบรวมต้นฉบับ เรียบเรียง และตรวจอักษรได้แก่

๑.คุณจิราภรณ์ เมธาบดี
๒.คุณบัญชา เกิดล่อง
๓.คุณนนทกร สักกะพลางกูร ๔.คุณถนอมจิต พุทธมาจารย์
๕.คุณน้ำฝน ไชยะโท
๖.คุณจินตนา บุญธรรม
๗.คุณสัมพันธ์ ระรื่นรมณ์

ทีมงานจัดทำรูปเล่มได้แก่
๑.คุณพรจิตร ธนจิตศิริพงษ์
๒.คุณประไพศิริ เชี่ยวสาริกิจ

ตลอดทั้งท่านผู้มีจิตศรัทธา มีกำลังทรัพย์ ทั้งหลายที่ร่วม บริจาคมาช่วยพิมพ์บางส่วนเพื่อแจกเป็นธรรมทาน

ตอนนี้ต้นฉบับหนังสือวิปัสสนาพามือเคลื่อนไหว
ของพระพุทธยานันทภิกขุ(หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท)
เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมจัดพิมพ์
ขณะนี้มีเจ้าภาพพิมพ์แล้วจำนวนหนึ่ง
จึงเรียนมาเพื่อบอกบุญสำหรับผู้สนใจร่วมเป็นเจ้าภาพ จัดพิมพ์หนังสือในครั้งนี้ ซึ่งค่าพิมพ์ราคาเล่มละ 100 บาท.
ส่วนท่านจะเป็นเจ้าภาพกี่เล่มก็ได้แล้วแต่กำลังศรัทธา
สนใจติดต่อที่เฟสบุคชมรมคนเพียร
ไลน์กลุ่มถอดคัดลอกเสียงธรรมขอหลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท
ไลน์กลุ่มศิษย์พุทธยานันทะ กลุ่มตามรอยอริยะ
หรือติดต่อที่หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโทโดยตรง
ที่ 0808066806 และโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทยสาขาเด่นชัย
เลขที่บัญชี 1052415353
แล้วแจ้งชื่อ สกุล จำนวนเงิน แล้ว ถ่ายสำเนาการโอนเงิน
ส่งมาตามช่องทางที่แจ้งไว้

เรียนมาเพื่อบอกบุญ และขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านมา ณโอกาสนี้

 

ขอให้ท่านทั้งหลาย จงประสบความสำเร็จในการเดินทางและบรรลุเป้าหมายสูงสุดคือมรรค ผล นิพพานด้วยเทอญ

พระพุทธยานันทภิกขุ