อนุโมทนาบุญกฐินมหาสามัคคี วัดพระธาตุแสงเทียน แพร่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท

ชาวเว็บพุทธยานันโทและชาวชมรมคนเพียร

ขอร่วมอนุโมทนาสาธุกับญาติธรรมและกัลยาณมิตรทุกท่าน

ที่ได้สละปัจจัยตามกำลัง ร่วมบุญสร้างพระบรมธาตุเจดีย์

เพื่อใช้เป็นพิพิธภัณฑ์ในสายงานหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

พร้อมทั้งเป็นอนุสรณ์สถานสำหรับเก็บรวบรวมชีวประวัติ

และผลงานต่างๆของหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

ตลอดจนใช้เป็นศาลาปฏิบัติธรรมกรรมฐาน

ภายในพระบรมธาตุเจดีย์ประกอบด้วย

๑. พระประธานแกะสลัก ปางปฐมเทศนา ขนาดหน้าตัก ๑ เมตร

๒. รูปเหมือนแกะสลักของหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

พร้อมท่านั่งสร้างจังหวะมือ ๑๔ จังหวะ

เพื่อน้อมถวายเป็นอาจริยบูชา ในวาระครบรอบ ๑๐๑ ปี ชาตกาล

ของ หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ ในปีพ.ศ.๒๕๕๕

ทั้งเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ สำหรับอนุชนรุ่นหลังสืบไป

จึงใคร่ขอเรียนเชิญญาติธรรมและกัลยาณมิตรที่นับถือทุกท่าน

ร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพและร่วมทอดถวาย

ณ วัดพระธาตุแสงเทียน

ในวันอาทิตย์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ขึ้น ๑๒ ค่ำ เดือน ๑๒? ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.

รายนามผู้ร่วมบุญกฐิน:

๑.คุณวิรัช วงศ์สินสังวร และครอบครัวพร้อมคณะญาติธรรม??????????? ๕๐๐,๐๐๐ บาท

เป็นเจ้าภาพงานก่อสร้างพระบรมธาตุเจดีย์

๒.ดร.ถาวร มาต้นและครอบครัว เป็นเจ้าภาพรูปแกะสลักเหมือน???? ๑๐๐,๐๐๐ บาท

ของหลวงพ่อเทียนจิตฺตสุโภ และพระประธานแกะสลักหิน

๓.คุณเอกเดชา สาธิตสิน และครอบครัว และ??????????????????????????????????????? ๔๕,๐๐๐ บาท

คุณธันยาภรณ์ พรพิพัฒน์กุลชัย

๔.วัดแพร่แสงเทียนและคณะญาติธรรม??????????????????? ๔๐,๐๐๐ บาท

เป็นเจ้าภาพลูกรังถมถนนทางขึ้นวัด

๕. งานอบรมเจริญสติเก็บอารมณ์เข้ม รุ่น ๒?????????????? ๑๕,๐๐๐ บาท

วัดถ้ำแสงเทียน ชัยภูมิ

๖.อาจารย์ถนอมจิต? พุทธมาจารย์ ???????????????? ? ? ? ? ? ? ?? ๑๐,๐๐๐ บาท

๗.คุณพรม บุตรไชยา ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ๑๐,๐๐๐ บาท

๘.คุณประเสริฐ เอื้ออรรถการ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ๑๐,๐๐๐ บาท

๙.คุณจิตรกร จิตรจรูญ????????????????????????????????????????????????????? ? ๑๐,๐๐๐ บาท

๑๐.คุณเสงี่ยม ว่องเวศน์???????????????????????????????????????????????????? ๑๐,๐๐๐ บาท

๑๑.วัดสนามใน????????????????????????????????????????????????????????????????????? ๑๐,๐๐๐ บาท

๑๒.คุณธนิฤฐา ปัทมสุริยกุล ?????????????????????????????????????????????? ๑๐,๐๐๐ บาท

๑๓.งานมอบรักด้วยธรรม โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ขอนแก่น ? ?? ๘,๕๕๐ บาท

๑๔.อาจารย์ยุทธ์ หงษ์สามสิบเจ็ด???????????????????????????????????????? ๗,๐๐๐ บาท

๑๕.คุณวรพล เลิศเจริญวิทย์???????????????????????????????????????????????? ๕,๐๐๐ บาท

๑๖.คุณแม่ทับทิม เลาหสุขไพศาล และครอบครัว??????????? ๕,๐๐๐ บาท

๑๗.คุณแม่ชีกรรณิการ์ คันทะรักษา????????????????????????????????????? ๓,๐๐๐ บาท

๑๘.คุณสมบูรณ์ ประพฤทธิทวีชัย???????????????????????????????????????? ๓,๐๐๐ บาท

๑๙.คุณณพรรธน์ วีระกุล????????????????????????????????????????????????????????? ๓,๐๐๐ บาท

๒๐.คุณศิริวรรณ ประพฤทธิทวีชัย ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ๒,๐๐๐ บาท

๒๑.คุณผ่องพรรณ จากสวนธรรมจันทร์ไม้หอม ลำพูน ? ? ๒,๐๐๐ บาท

๒๒.คุณนฤมล วงศ์ศรีนันท์??????????????????????????????????????????????????? ๒,๐๐๐ บาท

๒๓.นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคลำพูน???????????????????????????????????? ๒,๐๐๐ บาท

๒๔.คุณดารา เกตกินทะ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ๒,๐๐๐ บาท

๒๕.คุณไชยวัฒน์ จิตรจรูญ???????????????????????????????????????????????????? ๒,๐๐๐ บาท

๒๖.คุณอภิลดา โอเจริญ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ๑,๔๕๐ บาท

๒๗.คุณกษมน ทิพปภาพลและคุณสุภาวดี นวลเนตร?????? ๑,๐๐๐ บาท

๒๘.คุณสมนึก จึงวีระวรรณ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ๑,๐๐๐ บาท

๒๙.คุณไพบูลย์ โสภณพิศ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ๑,๐๐๐ บาท

๓๐.คุณสมคิด ปวนยา??????????????????????????????????????? ๑,๐๐๐ บาท

๓๑.คุณอรณี พจน์ชพรกุล?????????????????????????????????? ๑,๐๐๐ บาท

๓๒.คุณเกสร เหล่าอรรคะ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ๑,๐๐๐ บาท

๓๓.คุณมลิวรรณ จิตรดี????????????????????????????????????????? ๑,๐๐๐ บาท

๓๔.คุณอิชยา ยอดมงคล?????????????????????????????????????? ๑,๐๐๐ บาท

๓๕.คุณวันทนา โหรวิชิต???????????????????????????????????????? ๑,๐๐๐ บาท

๓๖.คุณพรจิตร ธนจิตศิริพงศ์????????????????????????????????? ๑,๐๐๐ บาท

๓๗.คุณภรัญญู ยั่งยืนและครอบครัว??????????????????????? ๑,๐๐๐ บาท

๓๘.อุทิศแด่ คุณแม่แวว-คุณพ่อกำจร ดวงแก้ว ? ? ? ๑,๐๐๐ บาท

๓๙.คุณแม่เอง-คุณณโลมล ตั้งเกษมศักดิ์??????????????? ๑,๐๐๐ บาท

และคุณเลิศ เสริฐปัญญารุ่ง

๔๐.คุณอุษารัตน์ บุญพงษ์และครอบครัว??????????????????? ๑,๐๐๐ บาท

๔๑.คุณจิระพร เมธาบดี????????????????????????????????????????????????? ๑,๐๐๐ บาท

๔๒.คุณมยุรี เฟื่องสิริมงคล ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ๑,๐๐๐ บาท

๔๓.คุณบุญเยี่ยม บัวทอง???????????????????????????????????????????? ๑,๐๐๐ บาท

๔๔.คุณมณีรัตน์ ว่องเวศน์???????????????????????????????????????????? ๑,๐๐๐ บาท

๔๕.คุณธีรภัทร โทถม ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ๑,๐๐๐ บาท

๔๖.คุณมีศิริ -ดร. พรจนา ศรีมั่นคง???????????????????????????????? ๑,๐๐๐ บาท

๔๗.คุณแม่จุรีย์ ตั้งกิจจาวิสุทธิ์?????????????????????????????????????? ๑,๐๐๐ บาท

๔๘.คุณวิภาวิณีย์ ชมเมืองบุณย์??????????????????????????????????? ๑,๐๐๐ บาท

๔๙.น.ท.รัตน์ชัย-ทองใบ ชีวศุภร ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? ๑,๐๐๐ บาท

๕๐.คุณอำนวย ปานปาก???????????????????????????????????????????????? ๑,๐๐๐ บาท

๕๑.คุณวันดี ปานปาก????????????????????????????????????????????????????? ๑,๐๐๐ บาท

๕๒.นร.สมพร รักไทยดี?????????????????????????????????????????????????? ๑,๐๐๐ บาท

๕๓.คุณลลิตภัทร? จันทนา????????????????????????????????????????????๑,๐๐๐ บาท

๕๔.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม????????????????????????????????????????????????? ๗๔๐ บาท

๕๕.คุณพ่อตั๋น-คุณปัญญา-คุณไสว-คุณพิมพรรณ วงศ์สกุล ๗๐๐ บาท

๕๖.คุณภรัณยู ยั่งยืนและครอบครัว ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? ๕๐๐ บาท

๕๗.คุณสิริขจร ตังควัฒนาและครอบครัว ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? ๕๐๐ บาท

๕๘.คุณสัมพันธ์-คุณวิไลพร เกษมราษฎร์ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ๕๐๐ บาท

๕๙.คุณเซเว่น-คุณอังคณา ซิเวสเซ่น ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ๕๐๐ บาท

๖๐.คุณแวนนา-คุณนุช เซเกอร์?????????????????????????????????????????? ๕๐๐ บาท

๖๑.คุณบำรุง สามารถ???????????????????????????????????????????????????????????? ๕๐๐ บาท

๖๒.คุณสุนีรัตน์ ธีรกนก ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? ๕๐๐ บาท

๖๓.คุณรัตนา ตั้งกิจจาวิสุทธ์???????????????????????????????????????????? ? ? ๕๐๐ บาท

๖๔.คุณพ่อหล้า-แม่บุญยิ่ง พวงดอก????????????????????????????????????? ๕๐๐ บาท

๖๕.คุณแม่วา-ดร.มานิตา หาญพานิชเจริญ??????????????????????? ๕๐๐ บาท

๖๖.คุณฐานิดา สุขสุวรรณ??????????????????????????????????????????????????????? ๒๐๐ บาท

๖๗.คุณแม่สวาท แพงแก้ว????????????????????????????????????????????????????????? ๑๐๐ บาท

๖๘.คุณชัชนน โคตรทอง คุณพัชรี อรรถเสนาและครอบครัว ?? ๑๐๐ บาท

๖๙.คุณเทียมเพ็ญ ทองอินทร์ อุทิศให้???????????????????????????????? ๑๐๐ บาท

คุณพ่อทวิน- คุณแม่เพิ่ม- คุณพนิดา ทองอินทร์

และคุณวิทยา รันตนอรพินท์

๗๐.คุณสุธิพงค์ วานิชวงศ์วรรณ???????????????????????????? ๑๐๐ บาท

๗๑.คุณรัชนี ศรีวชิราวัฒน์ อุทิศให้????????????????????????? ๑๐๐ บาท

คุณบุญมาก – คุณม่าย ศรีวชิรวัฒน์

๗๒.คุณพงษ์พันธุ์ – คุณธีรพัฒน์ กฤษยสิฐ ? ? ? ? ?? ๑๐๐ บาท

๗๓.คุณชุติกาญจน์ เลิศวิริยะจุติ?????????????????????????????? ๑๐๐ บาท

๗๔.คุณไพจิตรา หลาบมาลา อุทิศให้???????????????????? ๑๐๐ บาท

คุณพ่อเล้ว-คุณแม่พา-นางแหวน หลาบมาลา

นางจันทรา โหน่งบัณฑิต ปู่ย่าตายายและเจ้ากรรมนายเวร

๗๕.คุณญาณีรัตน์ สุรพงษ์ยิ่งเจริญ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ๑๐๐ บาท

๗๖.คุณอริยา บุญประเสริฐ???????????????????????????????????? ๑๐๐ บาท

๗๗.คุณสุภาภรณ์ ชรินทราวุฒิ??????????????????????????????? ๑๐๐ บาท

๗๘.คุณปฏิมา วิชาพร??????????????????????????????????????????????? ๑๐๐ บาท

๗๙.อาจารย์ศิริเพ็ญ นันทนาวินิจกุล?????????????????????? ๑๐๐ บาท

๘๐.คุณพ่อทอง-คุณแม่พิกุล มีสมบัติงามและครอบครัว???? ๑๐๐ บาท

๘๑.คุณวิภาดา นิตยนันท์????????????????????????????????????????? ๙๐ บาท

๘๒.คุณธณิช สุนทรธนกูล???????????????????????????????????????? ๖๐ บาท

๘๓.คุณบุญเทิด-คุณเล็ก กระต่ายทอง??????????????????? ๕๐ บาท

๘๔.คุณธนู ประจวบ????????????????????????????????????????????????????? ๕๐ บาท

๘๕.คุณครูสังวาลย์ พุฒทอง

๘๖.คุณพรชัย? บุญประสบ

๘๗.คุณวีรชัย ขำไพโรจน์

๘๘.คุณสุพินดา จงดีนาน

…………………..

เชิญร่วมบุญกฐินได้ที่?

ชื่อบัญชี คุณโสภา เจริญโกศล มือถือ: ๐๘๐-๗๙๐๗๐๒๐

เลขที่ ๑๐๕๒๘๕๙๖๒๖ ธนาคารกสิกรไทย สาขาแพร่

(กรุณาแจ้งชื่อ-ที่อยู่ เพื่อจัดส่งใบอนุโมทนาบัตรและหนังสือ มาที่…

Facebook: Phakhamon Suraditnan

Email: [email protected]

SMS : Mobile: ๐๘๖-๓๖๔๔๕๑๙ )

ขอผลบุญมหากฐินสามัคคี จงสำเร็จแด่?

ผู้ร่วมบุญร่วมกุศลทั้งหลาย

จงมีพลังบารมี พลังชีวิต พลังสติ พลังสมาธิ และพลังปัญญาญาณ

อันเข้าถึงแห่งการพ้นทุกข์ สิ้นทุกข์ทั้งหลายทั้งปวง

กล่าวคือ พระนิพพานด้วยกันทุกท่านเทอญ.

ขอน้อมจิตอนุโมทนาสาธุในบุญมหากฐินสามัคคีนี้
ภคมน สุรดิฐนันท์
๒๒พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
_/|_ _/|_ _/|_