อริยสัจจธรรม “สติ”มิติเพื่อความพ้นทุกข์

พระธรรมเทศนาโดย พระพุทธยานันทภิกขุ, หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท, Deva Nanda, Direk Saksith