หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท

พระพุทธยานันทภิกขุ หรือหลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท เป็นชาวปากปาน ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ.แพร่ บรรพชาเป็นสามเณร อายุ ๑๖ ปี เมื่ออายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ ท่านได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุที่พัทธสีมา วัดประยุรวงศาวาส จนจบ น.ธ ชั้นเอก เปรียญธรรม ๖ ประโยค จากนั้นได้เข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยสงฆ์ มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ จนจบปริญญาครุศาสตรบัณฑิต เมื่อปี ๒๕๒๒ รุ่นที่ ๒๖ ท่านได้ฝึกกรรมฐานต่างๆ มาหลายรูปแบบ เริ่มต้นปีพุทธศักราช ๒๕๑๖ ได้มีโอกาสเข้าฝึกฝนกรรมฐานแบบอาณาปานสติที่สวนโมกขพลาราม กับหลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ เป็นเวลา ๒ ปีเศษ

ต่อมาในปี ๒๕๑๘ ได้พบกับท่านอาจารย์โกวิท เอนกชัย (ท่านเขมานันทะ) ที่อาศรมนวชีวัน บ้านดง จ.นครนายก ได้ชักนำให้รู้จักลูกศิษย์ของหลวงพ่อเทียน ในปีต่อมาจึงได้พบกับหลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ ที่วัดสวนแก้ว จังหวัดนนทบุรี ขณะนั้นที่กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยสงฆ์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เข้ารับการฝึกกรรมฐานแบบวิธีพองยุบ กับพระธรรมธีรราชมหามุนี ที่คณะ 5 วัดมหาธาตุ ท่าพนะจันทร์ (โชดก ญาณสิทธิ ป.ธ.๙)

ตอนนั้นได้รับฟังเรื่องราวของหลวงพ่อเทียนจากท่านอาจารย์โกวิทย์ ตั้งแต่ปี ๒๕๑๙ และได้เข้าเข้าปฏิบัติในวิธีการแบบเคลื่อนไหวกับหลวงพ่อเทียน ตั้งแต่ปี 2520 ฝึกมาเรื่อยๆ จนมาถึงปี 2529 จึงเข้าใจหลักการของหลวงพ่อเทียน อย่างชัดแจ่มแจ้ง และถือปฏิบัติต่ เนื่องกันมา จวบจนถึงปัจจุบันนี้ รวมเวลา ๔๐ ปี ที่ท่านได้ทุ่มเทแรงกาย แรงใจและสติปัญญา ปฏิบัติตามวิธีเคลื่อนไหว จนเข้าใจแจ่มแจ้งในปี ๒๕๒๙ และปีต่อๆมา ท่านเริ่มออกมาช่วยเผยแพร่การปฏิบัติ แบบเคลื่อนไหว โดยร่วมงานกับหลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ และหลวงพ่อบุญธรรม อุตตธัมโม พร้อมทั้งนำเอาวิธีการปฏิบัติ แบบหลวงพ่อเทียนไปเผยแพร่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และได้จัดตั้งวัดป่าพุทธยานันทาราม ตั้แต่ปี 2540 จวบจนถึงปัจจุบัน ตั้งอยู่เลขที่ ๕๓๒๐ KELL LAND,LAS VEGAS USA จัดเป็นวัดแรกในสายงานหลวงพ่อเทียน ที่สร้างในต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฏหมายของอเมริกา ต่อมาได้ก่อตั้งศูนย์ปฏิบัติธรรมอีกหลายแห่งในรัฐต่างๆของประเทศอเมริกา และประเทศอื่นๆในยุโรปและเอเชีย เช่นประเทศแคนาดา, ฝรั่งเศส, อินโอนีเซีย เป็นต้น รวมระยะเวลาเผยแพร่ในต่างประเทศจนถึงทุกวันนี้เป็นเวลา 20 ปี

ในกาลต่อมาหลวงพ่อดิเรกจึงได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์ในไทยจำนวนหลายรูป ในสายงานหลวงพ่อเทียน เริ่มต้นตั้งแต่พระอาจารย์ดา สมาคโต พระมหาบัวทอง พุทธโฆสโกเป็นต้น ออกไปช่วยเผยแพร่โดยเริ่มตั้งแต่ปี ๒๕๔๐ จนถึงปัจจุบัน ขณะนี้ได้รับหน้าที่เป็นประธานสงฆ์ของวัดแพร่แสงเทียน วัดถ้ำแสงเทียน และวัดพระธาตุแสงเทียน พร้อมทั้งยังรับดูแลวัดสาขา ที่ปฏิบัติแนวหลวงพ่อเทียนอีกหลายแห่งภายในประเทศ เนื่องจากพระลูกศิษย์หลายรูปทีเคยปฏิบัติกับท่านได้ออกไปจัดสร้างวัดป่าในจังหวัดต่างๆ

ณ ปัจจุบันนี้ ท่านก็ยังเดินทางไปมาระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศคือ ทำหน้าที่เผยแผร่ที่เมืองไทย ๖ เดือน และในต่างประเทศอีก ๖ เดือนของทุกปี ขณะนี้หลวงพ่อท่านมีอายุย่างเข้า ๖๖ ปีแล้ว ท่านจึงมีปณิธานที่จะกลับมาพัฒนาการเผยแพร่แบบเคลื่อนไหวให้แก่ผู้มีศรัทธาและความเพียรในรูปแบบนี้อย่างจริงจัง โดยใช้ระยะเวลาอยู่ที่เมืองไทยให้นานขึ้นกว่าเดิม ปัจจุบัน เมื่อกลับไทย ท่านจะจัดอบรมอยู่ที่หลายแห่ง ตามตารางเวลาดังนี้

  1. ศูนย์เจริญสติแบบเคลื่อนไหวภาคกลาง ที่ครุสติสถาน ทุ่งคุ บางขุนเทียน ทุกวันที่ 10-17 ของทุกเดือน
  2. ศูนย์เจริญสติสวนพันดาว อ. สันทราย จ.เชียงใหม่ ประจำภาคเหนือ
  3. ศูนย์เจริญสติวัดแพร่แสงเทียน อ. ร้องกวาง จ. แพร่ และวัดพระธาตุแสงเทียน อ. เด่นชัย แพร่ ทุกๆต้นเดือน

นอกจากนี้ ให้ติดตามดูรายการอบรมต่างๆ โดยผ่านสื่อสารตามที่ปรากฏที่อยู่ตามสื่อออนไลน์ ข้างล่างนี้
Website: www.buddhayanando.com