พระธรรมเทศนา วิธีรักษาตัวตื่นรู้

แบ่งปันสิ่งดีๆ

วิธีรักษาตัวตื่นรู้ ตอนที่ ๑

การพัฒนาตัวของ สุขเวทนา ทุกขเวทนา อทุกขมสุขเวทนา, ขั้นตอนการบรรลุวิมุตติ ๑๐ ขั้น เริ่มจากกัลยาณมิตร ศรัทธา สติสัมปชัญญะ โยนิโสมนสิการ อินทรีย์สังวร สุจริต๓ สติปัฏฐานสี่ โพชฌงค์๗ มรรค๘ วิมุตติ

วิธีรักษาตัวตืื่นรู้ ตอนที่ ๒

เปลี่ยนความโลภเป็นศีล เปลี่ยนความโกรธเป็นสมาธิ เปลี่ยนความหลงเป็นปัญญา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *