…กิจกรรมการอบรมการเจริญสติ…

“””””””””””””””””””””””””””””“”””””””””””””” การอบรมการเจริญสติ แบบเคลื่อนไหวตามแนว หลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ หลักสูตร 2 วัน ประจำปี 2555 วาระสัมพุทธชยันตี 2600 ปี ……………………………… ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ สวนรถไฟ จตุจักร กรุงเทพฯ …………………………………. วัตถุประสงค์ 1.เป็นพุทธบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในวาระทรงตรัสรู้ครบ 2600 ปี 2.เพื่อให้ผู้สนใจฝึกปฏิบัติธรรมเจริญสติ แบบเคลื่อนไหวตามแนวทางหลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ (มหาสติปัฏฐานสูตรว่าด้วยอิริยาบถบรรพ และสัมปชัญญะบรรพ) ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้กับชีวิตปะจำวันได้ 3.เพื่อประชาสัมพันธ์ตารางการฝึกอบรม ของคณาจารย์กรรมฐานในสายงาน ให้ผู้สนใจได้เข้าปฏิบัติอบรมอย่างต่อเนื่อง   “”””””””””””””””””””””””””””””“”””””””””” … ระยะเวลาในการดำเนินงาน… ช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ สัปดาห์ที่สอง ของทุกเดือนตลอดปี 2555 ~~~~~~~~~~ …การรับสมัคร… ~~~~~~~~~~ ผู้สนใจเข้าฝึกอบรมแจ้งความประสงค์ และสอบถามรายละเอียดได้ที่ : มูลนิธิบ้านอารีย์ โทรศัพท์ 0-2619-7474 หรือลงทะเบียนที่หน้างานในวันอบรม ก่อนเวลา 8:00 […]

…อนุโมทนาบุญธรรมทาน…

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ด้วยสมาชิกชมรมคนเพียร… ได้น้อมกราบเรียน…หลวงพ่อมหาดิิเรก… เรื่องการร่วมบุญธรรมทานการจัดพิมพ์หนังสือ “ลืมตาเคลื่อนไหว…ใจฮู้ซื่อๆ คือ… หลวงพ่อเทียน” ของญาติธรรมและสมาชิกชมรมคนเพียรในครั้งนี้     หลวงพ่อท่านได้ฝากข้อความถึง… ญาติธรรมและสมาชิกชมรมคนเพียรว่า… ….. “อนุโมทนาสาธุในบุญที่ทำไว้ดีแล้ว” ….. รายนามดังนี้ … 1. คุณสุธีรา สีมาปิวะพันธ์ ……… ๑๐,๐๐๐ บาท 2. คุณนฤมล วูอินทรานนท์ ………… ๕๐๐ บาท 3. คุณชนิตร์นันทน์ ตาตะนันทน์……. ๕๐๐ บาท 4. คุณฐิติรัตน์ กุลสัมฤทธิ์ผล …… .๑,๐๐๐ บาท 5. คุณจันทรา ปทุมวัฒนเวทย์ …. ๑๕,๐๐๐ บาท และคุณสัมพันธ์ ระรื่นรมย์ 6. คุณวิชัยดิษฐ์ อินทะยศ ……….. ๑,๐๐๐ บาท […]