ภาวนาให้สนุก เป็นสุขกับการเคลื่อนไหว ตอนที่ 1 รู้จริงต้องหายสงสัย

ภาวนาให้สนุก เป็นสุขกับการเคลื่อนไหว ตอนที่ 1 รู้จริงต้องหายสงสัย การบวชของหลวงพ่อเทียน ท่านมีเจตนาเพียงเพื่อมาบอกวิธีการปฏิบัติกรรมฐานที่ทำให้ท่านเข้าถึงสัจธรรม และพ้นทุกข์ตามแบบวิธีของท่าน และต้องการนำวิธีการนั้นมาบอกเพื่อนมนุษย์เท่านั้น เมื่อบอกแล้วใครรับได้ และปฏิบัติตามด้วยความเข้าใจที่ถูกต้อง ก็โชคดีไป ถ้าใครรับไม่ได้ ก็ไม่ต้องสนใจเท่านั้นเอง ท่านจึงต้องอาศัยรูปแบบสมมติสงฆ์ เป็นเส้นทางสำหรับสื่อความจริงขั้นสูงสุดให้เพื่อนมนุษย์เข้าถึงเหมือนอย่างท่านด้วยเท่านั้นเอง เพราะพุทธศาสนิกชนคนไทยส่วนใหญ่ ยังติดรูปแบบของนักบวชอยู่ หลวงพ่อเทียนท่านเห็นประโยชน์ที่จะใช้สมมติตรงนี้ จึงอาศัยรูปแบบและพิธีกรรมทางศาสนา เป็นเพียงสื่อเพื่อบอกความจริงอันนี้ให้คนเข้าใจให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ พระอาจารย์มหาบัวทอง เป็นพระที่มีปริยัติรูปแรกที่ได้พบหลวงพ่อเทียนในยุคต้นๆ ด้วยวิสัยทัศน์แห่งผู้รู้แจ้งสัจธรรมอันสูงสุด การเผยแผ่ความจริงจึงเป็นสิ่งจำเป็นและเร่งด่วน เมื่อพบกันแล้ว หลวงพ่อจึงไม่พลาดโอกาสที่จะบอกความจริงขั้นปรมัตถ์แก่ท่านพระหนุ่มทันที จนท่านอาจารย์มหาบัวทองได้สัมผัสอารมณ์รูปนามระดับหนึ่ง ท่านจึงได้อาศัยท่านอาจารย์มหาบัวทอง ช่วยเผยแพร่สัจธรรมของท่านให้ขยายออกไปอย่างรวดเร็ว มีประวัติบางตอนที่ท่านได้เล่าไว้ในเทปและซีดีว่า พอท่านอาจารย์มหาบัวทองเข้าใจรูปนามได้เท่านั้น หลวงพ่อบอกว่า เสมือนได้เรือใหญ่ พอได้อาศัยให้ช่วยเผยแพร่ธรรมะที่ท่านเข้าถึง และการเผยแพร่ไปผลก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วในหมู่ของฆราวาส ญาติโยม เพราะท่านเป็นพระที่ได้ศึกษาปริยัติมาพอสมควร จึงได้ใช้ปริยัติเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและเผยแพร่ จากพระมหาบัวทองถึงหลวงพ่อบุญธรรม ต่อมา ท่านอาจารย์มหาบัวทอง นำเรื่องนี้ไปบอกแก่หลวงพ่อบุญธรรม ซึ่งเป็นพระรุ่นพี่ที่รู้จักคุ้นเคยกันดีมากรูปหนึ่ง ให้มารับวิธีการปฏิบัติแบบนี้ หลวงพ่อบุญธรรมได้ตั้งใจปฏิบัติและเข้าใจสัจธรรมของหลวงพ่อเทียนในเวลาต่อมา และหลวงพ่อบุญธรรมเป็นญาติผู้พี่ จึงไปชักนำหลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ ซึ่งเป็นญาติผู้น้องกัน หลวงพ่อคำเขียนเข้ามาปฏิบัติตั้งแต่สมัยยังเป็นคฤหัสถ์ เมื่อฝึกปฏิบัติได้ไม่นาน หลวงพ่อคำเขียนก็เข้าใจและเข้าถึงสัจธรรมอีกท่านหนึ่ง และตามหลวงพ่อสมหมายเข้าปฏิบัติด้วยในเวลาต่อมา เมื่อสัมผัสความจริงได้ระดับหนึ่งแล้ว […]