ยาถอนกิเลส

  ต้องเห็นไตรลักษณ์นับแสนครั้ง เจริญสติปัฏฐานสี่ เจริญสติ สมาธิ ปัญญา บ่อยๆ ก็จะเห็นความเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ของรูปนาม   เมื่อเห็นบ่อยเข้าก็เกิดปัญญา แต่ถ้าไม่เห็นบ่อยๆ ปัญญาก็ไม่เกิด ต้องเป็นร้อยครั้ง พันครั้ง หมื่นครั้ง แสนครั้ง ปัญญาจึงจะเกิด   ก็ต้องดูบ่อยๆ ดูตั้งแต่เช้าจรดเย็น ดูทุกวัน   หลวงพ่อเทียนจึงให้เข้าเก็บอารมณ์ เพื่อดูอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ตลอด ๒๔ ชั่วโมง   เมื่อดูจนสุกงอม ก็จะเกิดปัญญาสว่างโพล่งขึ้นมา มันเห็นความจริง เกิดนิพพิทาวิราคะ เกิดความเบื่อหน่ายคลายจาง การยึดมั่นถือมั่น   ถ้ายังไม่เกิดปัญญา เราทำเป็นไม่ยึดมั่นถือมั่นเฉยๆ เป็นเพียงสมมติ   แต่ตัวยึดมั่นถือมั่น มันจะหายไปไม่กลับมา ต้องเกิดนิพพิทาญาณ นิพพิทาวิราคะ  ...

พระธรรมเทศนา ความเพลินเป็นประตูสู่ทางมาร

ความเพลินเป็นประตูสู่ทางมาร โดย.หลวงพ่อพระมหาดิเรก พุทฺธยานนฺโท วัดพระธาตุแสงเทียน บ.ปากปาน ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ.แพร่ 54110 ThaiLand

มิจฉาทิฏฐิบิดเบือนความจริง

จงวิดน้ำออกจากเรือ พุทธพจน์บทหนึ่งได้กล่าวว่า เธอจงวิดน้ำออกจากเรือนี้ เรืออันเธอวิดน้ำออกแล้วจักเบา   หมายความว่า ถ้าตัดราคะและโทสะ เรือนั้นจักวิ่งสู่พระนิพพาน แล้วโมหะหายไปไหน   นั่นแสดงว่า ถ้ากำหนดรู้ ตัดราคะและโทสะชัดๆ แล้ว ตัวโมหะก็ไม่เกิด   เราจึงมากำหนดรู้ ที่ตัวอทุกขมสุขเวทนาตัวนี้ ที่ไม่รู้ชัดว่าเป็นทุกข์ หรือสุข เป็นอวิชชา เป็นมิจฉาทิฏฐิ   เมื่อใดที่เรารู้ชัดในสุข ในทุกข์ เป็นวิชชา เป็นสัมมาทิฏฐิ   การที่เราเห็นไม่ชัด เป็นมิจฉาทิฏฐิ นำมาพูดผิด เห็นผิด ดำริผิด ใช้ผิด พยายามผิด ตั้งสติผิด สมาธิผิด   อาสวะตกตะกอนนอนเนื่อง อาสวะเป็นกิเลสละเอียด แม้แต่พระอานาคามี ยังข้ามไม่พ้น   มานะ อุทธัจจะ อวิชชา รวมเรียกว่า อวิชชาสวะ มีสัมมาทิฏฐิ...

อาหารของวิชชาและวิมุตติ

ทวนกระแสความอยาก กายเปรียบเสมือนบ้าน ใจเปรียบเสมือนเจ้าของบ้าน เมื่อมีสิ่งมากระทบ ไม่ว่าจะเป็นลม ฝน พายุ พัดกระหน่ำ   กายและใจของเรา ก็โดนอารมณ์ ร้อน เบื่อ ดีใจ เสียใจ ฯลฯ มากระทบ ทำให้เกิดสุข ทุกข์ เช่นกัน   การทำวิปัสสนา เป็นการหาวิธีสกัดกั้น เมื่อมีสิ่งที่มากระทบ   สามารถรับมือ กับสิ่งที่มากระทบนั้นได้ โดยไม่สะดุ้งสะเทือน   เป็นการข้ามห้วงแห่งความคิด ความเห็น ความเข้าใจ ความรู้ ทิฏฐิ ความอยากมี อยากเป็น   ห้วงแห่งภพ ภโวคะ ที่เราเคยหลงไป เวียนว่ายตายเกิดมาแสนนาน เป็นห้วงแห่งอวิชชา การทวนกระแส จึงเป็นการว่ายทวนความอยาก ทวนกระแสของกาย ของใจ   ทวนกระแสห้วงแห่งอวิชชา ด้วยการว่ายทวนขึ้นมา...