ถอดธรรมบรรยายจากคลิป นวัตกรรมแห่งสติ ๒๕

พระธรรมเทศนา ณ ครุสติสถาน เช้า ๑๕ ก.ค. ๖๐ โดย หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท, พระพุทธยานันทภิกขุ, Direk Saksith, Deva Nanda เรื่อง สายดินกันกระแสทุกข์

จิตได้อารมณ์เหมือนต้นไม้ได้ฝน

      จิตใจของเราในช่วงที่ปฏิบัติได้อารมณ์ เปรียบเหมือนฝนตก ต้นไม้ก็จะดูดซึมธาตุต่างๆ ในดินได้มาก จิตใจของเราก็ซึมซับเอาธรรมธาตุต่างๆ เข้าไว้ในตัวมัน จิตเราก็เติบโต สติเราก็เข้มแข็งขึ้น   ตัวรูปนามเบื้องต้น จะเป็นตัวแยกระหว่าง ความคิดกับความรู้สึกตัว ออกให้เห็นชัด สัมผัสได้   ถ้าช่วงไหนที่เรามีความรู้สึกตัวชัดๆ มันจะโปร่งเบาสบาย ไม่มีความคิดอารมณ์ใดมารบกวน ถึงมีบ้างก็สลัดได้ง่ายๆ   ภาษาว่าแยกรูปแยกนาม คือเห็นรูปเป็นรูป เห็นนามเป็นนาม เมื่อก่อนเราเห็นนามเป็นรูป เห็นรูปเป็นนาม เห็นความคิดเป็นความรู้สึก เห็นความรู้สึกเป็นความคิด   แต่ถ้าหากมันได้อารมณ์รูปนาม เราก็จะเห็นกายคือกาย เห็นจิตคือจิตไม่ปนกัน   จิตได้อารมณ์ ความดีใจ ความเสียใจ มีค่าเท่ากัน  บางทีกายไม่สบายแต่จิตก็อาจสบายก็ได้ เมื่อจิตสบาย กายอาจไม่สบายก็ได้ ใจมันไม่ไปอยู่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง มันจะอยู่ตรงกลาง ไม่ไปเสพความสุขสบาย และไม่ปฏิเสธความร้อนเร่า เป็นกลางทั้งสองอย่างและรู้ทั้งสองอย่าง   แต่ถ้าหากว่าจิตใจของเรา...