สติ เคล็ดลับมองด้านใน ฉบับวัดแพร่แสงเทียน

หนังสือ “สติเคล็ดลับมองด้านใน คู่มือการเจริญสติ” ฉบับวัดแพร่แสงเทียน พระพุทธยานันทภิกขุ ๒๕๓๖ ตอนที่๑ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติ วันนี้เป็นวันแรกของการเปิดงานอบรม ก็ขอให้ตั้งใจฟังกันตามสบาย ส่งใจมาทางนี้ อย่าส่งใจไปทางอื่น ปีนี้ก็นับว่าเป็นปีสำคัญเลยทีเดียว เพราะมีพระสงฆ์สามเณรมาร่วมกันเป็นจำนวนมากขึ้นตามลำดับ แสดงให้เห็นว่าการปฏิบัติที่เราทำกันอยู่นี้ มีผลทำให้เกิดการดับทุกข์อย่างแท้จริง โดยเฉพาะผู้ที่ปฏิบัติมาก่อนคงจะเข้าใจ และได้รับอานิสงส์กันพอสมควร เพราะถ้าหากวิธีนี้ไม่ได้ผลจริง สมาชิกก็คงไม่เพิ่มขึ้น การที่พระภิกษุสามเณรและญาติโยมทั้งหลาย ได้ให้ความสนใจเพิ่มขึ้น นี่ก็แสดงให้เห็นถึงผล หรืออานิสงส์ที่ปฏิบัติกันมาว่ามีจริง เป็นจริง ทุกวันนี้การที่จะมาปฏิบัติกันจริงๆ นั้นหายากมาก เพราะปัจจัยหลายๆ อย่างไม่ค่อยจะเอื้ออำนวย ๑.๑ อุปสรรคการจัดงานอบรม ประการที่ ๑ ผู้ที่มาสอนหรือมาชี้แนะให้การอบรมนั้น ถ้าจะว่าตรงๆ ก็คือไม่รู้จริง ไม่เห็นจริง ไม่เข้าใจจริง แต่ก็นำเรื่องหรือสิ่งนั้นๆ มาบอกสอน ทำให้ผู้ฟัง ผู้ปฏิบัติ ตามเข้าใจไม่ได้ ประการที่ ๒ ผู้จัดการ คือผู้บริหารงาน ใช้วิธีการที่ไม่เอื้อเฟื้อต่อการปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสม อาจมีพิธีรีตรองมากไปบ้าง...

คุณสมบัติของนักปฏิบัติ

    ๑.๒ คุณสมบัติของผู้เข้าปฏิบัติ คุณสมบัติของผู้เข้าปฏิบัติ บรรดาญาติโยม ตลอดทั้งพระสงฆ์องคเจ้าของเราทั้งหลาย ถ้าปฏิบัติในวิธีการนี้แล้วไม่รู้ หลวงพ่อเทียนท่านเคยเอาชีวิต เป็นประกันเอาไว้ นี่ก็เช่นกัน อย่าว่าแต่ท่านเลย แม้แต่ตัวอาตมาเองก็ยอมเอาตัวเอง เป็นประกันว่า ถ้าหากพวกเราทั้งหลาย ตั้งใจกันปฏิบัติอย่างจริงจังแล้ว จะต้องรู้กันทุกคน แต่การที่จะรู้มากรู้น้อย อันนี้ขึ้นอยู่กับความตั้งใจ ขึ้นอยู่กับศรัทธาของเรา ขึ้นอยู่กับอินทรีย์ของเรา ว่ามีความเข้มแข็งแค่ไหน การที่จะไม่รู้ไม่เห็นเลยนั้น มันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ คุณสมบัติที่นักปฏิบัติทั้งหลายควรจะมี หรือต้องสร้างให้เกิดขึ้นในตัวเอง สำหรับเป็นเครื่องมือในการที่จะทำเรื่องนี้ให้กระจ่าง มีอยู่ ๕ อย่าง ๑. ต้องมีศรัทธา คือ ความเชื่อในการที่เรามายกมือสร้างจังหวะ ทำให้เกิดความรู้สึกตัวนี้ เราต้องมีศรัทธา ต้องกระทำด้วยความศรัทธา ศรัทธาในการกระทำ จะมาทำแบบเพื่อทดลองทำดู นี่… เรื่องนี้ลองไม่ได้ ต้องทำจริงๆ เราต้องมีศรัทธาว่าจะปฏิบัติเพื่อดับทุกข์โดยวิธีนี้ให้ได้ บางคนไม่เชื่อ เอ…เราไปนั่งหลับตา กำหนดลมหายใจ มันเคยสุขสบาย แต่พอมาทำอย่างนี้รู้สึกใจไม่สงบเลย สงสัยจะไม่ถูกจริตกระมัง...