…กิจกรรมการอบรมการเจริญสติ…

“””””””””””””””””””””””””””””“””””””””””””””
การอบรมการเจริญสติ
แบบเคลื่อนไหวตามแนว
หลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ
หลักสูตร 2 วัน ประจำปี 2555
วาระสัมพุทธชยันตี 2600 ปี
………………………………
ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
สวนรถไฟ จตุจักร กรุงเทพฯ
………………………………….
วัตถุประสงค์
1.เป็นพุทธบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ในวาระทรงตรัสรู้ครบ 2600 ปี
2.เพื่อให้ผู้สนใจฝึกปฏิบัติธรรมเจริญสติ
แบบเคลื่อนไหวตามแนวทางหลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ
(มหาสติปัฏฐานสูตรว่าด้วยอิริยาบถบรรพ
และสัมปชัญญะบรรพ)
ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้กับชีวิตปะจำวันได้
3.เพื่อประชาสัมพันธ์ตารางการฝึกอบรม
ของคณาจารย์กรรมฐานในสายงาน
ให้ผู้สนใจได้เข้าปฏิบัติอบรมอย่างต่อเนื่อง

 

“”””””””””””””””””””””””””””””“””””””””””
… ระยะเวลาในการดำเนินงาน…

ช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ สัปดาห์ที่สอง
ของทุกเดือนตลอดปี 2555

~~~~~~~~~~
…การรับสมัคร…
~~~~~~~~~~

ผู้สนใจเข้าฝึกอบรมแจ้งความประสงค์
และสอบถามรายละเอียดได้ที่ :
มูลนิธิบ้านอารีย์ โทรศัพท์ 0-2619-7474
หรือลงทะเบียนที่หน้างานในวันอบรม
ก่อนเวลา 8:00 น.
(ไม่มีค่าใช้จ่าย)

~~~~~~~~~~~~~~~~
::: กำหนดการ ปี ๒๕๕๕ :::
~~~~~~~~~~~~~~~~

วันเสาร์ 11, วันอาทิตย์ 12 กุมภาพันธ์
หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท
วัดป่าพุทธยานันทาราม ลาสเวกัส สหรัฐอเมริกา
______________________________

วันเสาร์ 10, วันอาทิตย์ 11 มีนาคม
หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท
______________________________
วันเสาร์ 14, วันอาทิตย์ 15เมษายน
(อยู่ในระหว่างดำเนินการ)
______________________________

วันเสาร์ 12, วันอาทิตย์ 13 พฤษภาคม
พระอาจารย์สุทธิศาสตร์ ปัญญาปทีโป
วัดป่าสุคะโต จ. ชัยภูมิ
และพระอาจารย์สันติพงศ์ เขมปัญโญ
วัดป่าสุคะโต จ. ชัยภูมิ
______________________________

วันเสาร์ 9, วันอาทิตย์ 10 มิถุนายน
พระอาจารย์คำไม ฐิตสีโล
วัดทับมิ่งขวัญ จ.เลย
และพระอาจารย์มานะ
ชาคโร วัดป่าปอภาร จ.ร้อยเอ็ด
______________________________

วันเสาร์ 14, วันอาทิตย์ 15 กรกฎาคม
พระอาจารย์สุปัน สุมังคโล
วัดโนนสูงสะอาด จ.ชัยภูมิ
และพระอาจารย์ประจักษ์ ยโสธโร
วัดป่าโพนทอง จ.ชัยภูมิ
______________________________

วันเสาร์ 11, วันอาทิตย์ 12 สิงหาคม
พระอาจารย์คมกริช ญาณวโร
วัดแพร่แสงเทียน จ.แพร่
และพระอาจารย์มนัส สุทสีโล
วัดป่าหันห้วยทราย จ. นครราชสีมา
______________________________

วันเสาร์ 8, วันอาทิตย์ 9 กันยายน
พระอาจารย์สุริยา มหาปัญโญ
วัดป่าโสมพนัส จ.สกลนคร
______________________________

วันเสาร์ 13, วันอาทิตย์ 14 ตุลาคม
พระอาจารย์ ทรงศิลป์ สุจิณโณ
วัดป่าสุคะโต จ. ชัยภูมิ
______________________________

วันเสาร์ 10, วันอาทิตย์ 11 พฤศจิกายน
หลวงพ่อสงคราม ธัมมวโร
วัดป่าแกดำ จ.มหาสารคาม
และพระอาจารย์ดวงศิลป์ ปียสีโล
วัดป่าโคกดินแดง จ.มหาสารคาม
______________________________

วันเสาร์ 8, วันอาทิตย์ 9 ธันวาคม
หลวงพ่อบุญธรรม อุตตมธัมโม
วัดป่าโพนทอง จ.ชัยภูมิ
และหลวงพ่อมหาบัวทอง พุทธโฆสโก
วัดป่าโพนทอง จ.ชัยภูมิ

“”””””””””””””””””””””””””””””“”””””””””””””
หมายเหตุ:
:พระอาจารย์กรรมฐานและสถานที่
อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเหตุและปัจจัย
:มีความสำรวม แต่งกายสุภาพเรียบร้อย
และปิดโทรศัพท์เพื่อไม่รบกวนผู้ปฏิบัติอื่น
:ต้องมีความเพียรและตั้งใจปฏิบัติจริง
สามารถอยู่ร่วมปฏิบัติจบได้ในแต่ละช่วงเวลา
:เจ้าภาพจัดอาหารเพลบริเวณระเบียงด้านหน้าห้อง
เพื่อฝึกเจริญสติขณะรับประทาน(ฉัน)
ถ้าเตรียมมาเองควรกะทัดรัด
:หอจดหมายเหตุไม่อนุญาตให้นำน้ำ
อาหารและเครื่องดื่มเข้าห้องปฏิบัติธรรม

“”””””””””””””””””””””””””””””“”””””””””””””