คนซื่อบรรลุธรรมได้ไว

คนซื่อๆ ก็จะรู้แบบซื่ิอๆ

พระธรรมเทศนาวันวิสาขบูชา ที่วัดลาว Saltlake Dhammaram UT USA วันที่ 10-20 พค.2017 โดยพระพุทธยานันทภิกขุ

พระพุทธยานันทภิกขุหลวงพ่อมหาดิเรกพุทธยานันโทDirekSaksithDevaNandaการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวแนวหลวงพ่อเทียนจิตตสุโภBuddhismVipassanaวิปัสสนาศาสนาพุทธพุทธศาสนา

1.คนซื่อ ถือว่า มีคุณสมบัติพร้อมที่จะถึงนิพพานได้ง่ายกว่าคนไม่ซื่อ เพราะคนลาวถือว่า ความซื่อ นั้นเป็นนิสัยดั้งเดิมของคนลาว คนลาวจึงชอบเข้าวัด ให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนาเป็นส่วนใหญ่
พระพุทธยานันทภิกขุหลวงพ่อมหาดิเรกพุทธยานันโทDirekSaksithDevaNandaการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวแนวหลวงพ่อเทียนจิตตสุโภBuddhismVipassanaวิปัสสนาศาสนาพุทธพุทธศาสนา
2. คนซื่อที่ไม่มีปัญญา ก็ถูกคนอื่นหลอกแบบซ้ำซาก คนซื่อที่มีปัญญา จะเป็นคนดีที่สังคมยกย่อง เคารพนับถือ เพราะให้ที่พึ่งทางใจให้คนอื่นได้เสมอๆ เพราะคนไว้เนื้อเชื่อใจเสมอ
พระพุทธยานันทภิกขุหลวงพ่อมหาดิเรกพุทธยานันโทDirekSaksithDevaNandaการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวแนวหลวงพ่อเทียนจิตตสุโภBuddhismVipassanaวิปัสสนาศาสนาพุทธพุทธศาสนา
3. การเจริญสติ คือมาเรียนรู้วิธีปรับจิตให้ซื่อตรง แต่ไม่ปล่อยให้จิตซื่อบื้อ คนมีจิตซื่อตรงคือคนฉลาด คนที่จิตซื่อบื้อเป็นคนโง่ ดังนั้น การเจริญสติที่ถูกต้อง ก็คือวิธีการปรับเปลี่ยนจิตที่ซื่อบื้อ ให้เป็นจิตที่ซื่อตรง
พระพุทธยานันทภิกขุหลวงพ่อมหาดิเรกพุทธยานันโทDirekSaksithDevaNandaการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวแนวหลวงพ่อเทียนจิตตสุโภBuddhismVipassanaวิปัสสนาศาสนาพุทธพุทธศาสนา
4. การทำภาวนาที่ถูกวิธี ก็เพื่อทำให้จิตรู้ซื่อๆ ไม่โอนเอียงลื่นไหลไปกับความพออกพอใจ และไม่ให้ไปผลัก ไปต้าน ขัดแย้งกับความไม่พอใจ แต่ให้รู้จักวิธีทำจิตให้เป็นกลาง หรือทำใจให้ตรงๆซื่อๆ เมื่อถูกอารมณ์ต่างๆ มากระทบ
พระพุทธยานันทภิกขุหลวงพ่อมหาดิเรกพุทธยานันโทDirekSaksithDevaNandaการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวแนวหลวงพ่อเทียนจิตตสุโภBuddhismVipassanaวิปัสสนาศาสนาพุทธพุทธศาสนา
5. คนซื่อตรงที่ไม่มีกัลยาณมิตรที่ดี อาจจะเปลี่ยนเป็นคนปลิ้นปล้อนกระล่อนหลอกลวงได้ง่าย หรือถูกสิ่งแวดล้อม ชักนำไปทางคดได้ง่าย
พระพุทธยานันทภิกขุหลวงพ่อมหาดิเรกพุทธยานันโทDirekSaksithDevaNandaการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวแนวหลวงพ่อเทียนจิตตสุโภBuddhismVipassanaวิปัสสนาศาสนาพุทธพุทธศาสนา
6. ทุกคนมีความรู้สึกซื่อๆ เฉยๆ เป็นพื้นจิตดั้งเดิมอยู่แล้ว แต่เพราะไม่มีดวงตาธรรม จึงไม่รู้จักคุณค่าของจิตชนิดนี้ และไม่รู้จักวิธีรักษาจิตซื่อๆ นี้ให้ตั้งอยู่นานๆ
พระพุทธยานันทภิกขุหลวงพ่อมหาดิเรกพุทธยานันโทDirekSaksithDevaNandaการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวแนวหลวงพ่อเทียนจิตตสุโภBuddhismVipassanaวิปัสสนาศาสนาพุทธพุทธศาสนา
7. เมื่อได้พบท่านผู้รู้จริง ท่านจะแนะนำให้เราเสริมสร้างพลังให้กับจิตซื่อๆ นี้ ให้มีกำลังมากขึ้นเรื่อยๆ จนเกิดกำลังปัญญาญาณ ให้สามารถรู้เท่าทันอำนาจของอวิชชา ตัณหา อุปาทาน กรรม และจิตซื่อๆ ดวงนี้ ก็สามารถใช้ให้เกิดประโยชน์ทางมรรค ผล นิพพาน ได้ดีที่สุด
พระพุทธยานันทภิกขุหลวงพ่อมหาดิเรกพุทธยานันโทDirekSaksithDevaNandaการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวแนวหลวงพ่อเทียนจิตตสุโภBuddhismVipassanaวิปัสสนาศาสนาพุทธพุทธศาสนา
8. มนุษย์คนไหนมีจิตซื่อๆ เป็นนิสัย เขาจะไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์ ที่แปรปรวนเปลี่ยนแปลงเสื่อมสลายตลอดเวลา จะเป็นคนมีพลังสมาธิสูง โดยธรรมชาติ
พระพุทธยานันทภิกขุหลวงพ่อมหาดิเรกพุทธยานันโทDirekSaksithDevaNandaการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวแนวหลวงพ่อเทียนจิตตสุโภBuddhismVipassanaวิปัสสนาศาสนาพุทธพุทธศาสนา
9. ถ้าคนไหนยังไม่รู้จักจิตซื่อๆ จะปฏิบัติภาวนาให้ก้าวหน้าได้ยากมาก เพราะทำให้จิตนิ่งไม่เป็น
พระพุทธยานันทภิกขุหลวงพ่อมหาดิเรกพุทธยานันโทDirekSaksithDevaNandaการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวแนวหลวงพ่อเทียนจิตตสุโภBuddhismVipassanaวิปัสสนาศาสนาพุทธพุทธศาสนา
10. มนุษย์สมัยปัจจุบัน มีแนวโน้มที่จะเป็นโรคสมาธิสั้น ออทิสติก และจิตประสาทเพิ่มมากขึ้น เพราะทำให้จิตอยู่ซื่อๆ ไม่เป็น จิตมักจะคิดคดไปตามอารมณ์ปรุงแต่งตลอดเวลา จิตไม่มีพลังสมาธิโดยธรรมชาติ
พระพุทธยานันทภิกขุหลวงพ่อมหาดิเรกพุทธยานันโทDirekSaksithDevaNandaการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวแนวหลวงพ่อเทียนจิตตสุโภBuddhismVipassanaวิปัสสนาศาสนาพุทธพุทธศาสนา
11. วิธีแก้ไขจิตที่ไม่ซื่อ ให้กลับมาซื่อได้เหมือนเดิม ก็ด้วยการฝึกฝนจิตให้อยู่กับปัจจุบันอารมณ์เสมอๆ ด้วยการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว เพราะจะทำให้จิตอยู่กับปัจจุบันได้ง่ายกว่าวิธีอื่นๆ

พระพุทธยานันทภิกขุหลวงพ่อมหาดิเรกพุทธยานันโทDirekSaksithDevaNandaการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวแนวหลวงพ่อเทียนจิตตสุโภBuddhismVipassanaวิปัสสนาศาสนาพุทธพุทธศาสนา

12. สรุปว่าจิตซื่อๆ เฉยๆ เป็นต้นตอหน่อเชื้อพันธุ์ให้เกิดอารมณ์มรรค ผล นิพพานโดยตรง เพียงแต่ต้องนำมาพัฒนา ด้วยวิปัสสนาภาวนาให้ถูกวิธี มีศรัทธาเชื่อมั่นในจิตดวงนี้ แล้วสานต่อด้วยความเพียรพยายามอย่างต่อเนื่อง จนได้ดวงตาเห็นธรรม ก็จะรู้จักคุณค่าของดวงจิตนี้ และจะรักษาจิตนี้ ทำจิตดวงนี้ให้ตั้งมั่นได้ในที่สุด จิตจะเปลี่ยนเป็นปรมัตถจิต เป็นเหตุปัจจัยนำไปสู่มรรค ผล นิพพานในที่สุด

Direk Saksith
www.buddhayanando.com
f: พระพุทธยานันทภิกขุ, พลิกใจให้ตื่นรู้,
หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท, เซนสยาม,
Dynamic Meditation (นวัตกรรมแห่งสติ)