งานเสวนาธรรมและอบรมเจริญสติ ๑๐-๑๘ มิถุนายน ณ รร.รุ่งอรุณ

 

๑) เสวนาธรรมเรื่อง

“การเจริญสัมมาสติแบบองค์รวม”

วิทยากร:
๑. อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง
๒.
อาจารย์ธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง
๓. รศ.ประภาภัทร นิยม
๔. หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท? ผู้นำเสวนา

ในวันจันทร์์ทึ่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๖
ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น.เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุม อาคาร ๓ สถาบันอาศรมศิลป์ รร.รุ่งอรุณ

สอบถามข้อมูลและสมัครลงทะเ่บียนที่

: ๐๒-๔๙-๔๗๔๘-๕๔

๒) งานอบรมเจริญสติเจริญปํญญา

กับหลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท

๑๐-๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ (๙ วัน ๘ คืน)

ณ รร.รุ่งอรุณ ถ.พระราม ๒ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ

แผนที่ การเดินทางมาที่ รร.รุ่งอรุณ
http://arsomsilp.ac.th/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=52&Itemid=97