จิตได้อารมณ์เหมือนต้นไม้ได้ฝน

 

 

fon

 

จิตใจของเราในช่วงที่ปฏิบัติได้อารมณ์

เปรียบเหมือนฝนตก
ต้นไม้ก็จะดูดซึมธาตุต่างๆ ในดินได้มาก
จิตใจของเราก็ซึมซับเอาธรรมธาตุต่างๆ
เข้าไว้ในตัวมัน
จิตเราก็เติบโต สติเราก็เข้มแข็งขึ้น
 
ตัวรูปนามเบื้องต้น
จะเป็นตัวแยกระหว่าง
ความคิดกับความรู้สึกตัว
ออกให้เห็นชัด สัมผัสได้
 
ถ้าช่วงไหนที่เรามีความรู้สึกตัวชัดๆ
มันจะโปร่งเบาสบาย
ไม่มีความคิดอารมณ์ใดมารบกวน
ถึงมีบ้างก็สลัดได้ง่ายๆ
 
ภาษาว่าแยกรูปแยกนาม
คือเห็นรูปเป็นรูป
เห็นนามเป็นนาม
เมื่อก่อนเราเห็นนามเป็นรูป
เห็นรูปเป็นนาม
เห็นความคิดเป็นความรู้สึก
เห็นความรู้สึกเป็นความคิด
 
แต่ถ้าหากมันได้อารมณ์รูปนาม
เราก็จะเห็นกายคือกาย
เห็นจิตคือจิตไม่ปนกัน
 
พระพุทธยานันทภิกขุหลวงพ่อมหาดิเรกพุทธยานันโทDirekSaksithDevaNandaการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวแนวหลวงพ่อเทียนจิตตสุโภBuddhismVipassanaวิปัสสนาศาสนาพุทธพุทธศาสนา

จิตได้อารมณ์ ความดีใจ ความเสียใจ มีค่าเท่ากัน

 บางทีกายไม่สบายแต่จิตก็อาจสบายก็ได้
เมื่อจิตสบาย กายอาจไม่สบายก็ได้
ใจมันไม่ไปอยู่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
มันจะอยู่ตรงกลาง
ไม่ไปเสพความสุขสบาย
และไม่ปฏิเสธความร้อนเร่า
เป็นกลางทั้งสองอย่างและรู้ทั้งสองอย่าง
 
แต่ถ้าหากว่าจิตใจของเรา
มันยังไม่ได้เห็นอารมณ์รูปนามชัด
ถ้าหากอันไหนมันหนัก
เราก็เข้าไปในทางนั้น
แล้วจิตของเราก็จะหมดกำลัง
อ่อนแอ เศร้าหมอง คิดมาก
มันก็จะเกิดตามมา
 
แต่ถ้าได้อารมณ์มันจะเข้มแข็ง
ความดีใจก็ไม่มีความหมาย
ความเสียใจก็ไม่มีความหมาย
มีค่าเท่ากัน
ถ้าได้อารมณ์มันจะรู้สึกอย่างนั้น
จิตของเราจะมีความสุขได้ง่าย

พระพุทธยานันทภิกขุหลวงพ่อมหาดิเรกพุทธยานันโทDirekSaksithDevaNandaการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวแนวหลวงพ่อเทียนจิตตสุโภBuddhismVipassanaวิปัสสนาศาสนาพุทธพุทธศาสนา

ความสุข ความทุกข์ เป็นเพียงขั้นบันได

จิตของเราถ้าจะเกิดโลกุตตรปัญญา
มันจะต้องมีความสุขเสียก่อน
มีปีติมีปัสสัทธิก่อน
ตัวปัญญามันถึงจะเกิดขึ้น

ตัวปัญญาเป็นลักษณะของ
ความเบาสบายปลอดโปร่ง
ปัญญาที่เป็นโลกุตตระถึงเกิ

แต่ปัญญาที่เป็นโลกียะ
เกิดจากความรู้สึกนึกคิด
จดจำพินิจพิจารณา
มันไม่ได้เกิดจากความรู้สึก
โล่งโปร่งเบาเหมือนโลกุตตรปัญญา

ก่อนที่จะไปอยู่เหนือสุขได้
ต้องผ่านสุขเสียก่อน
เห็นความสุขเป็นเพียงบันไดขั้นหนึ่ง
ความทุกข์ก็เป็นบันไดขั้นหนึ่ง
ให้เหยียบขึ้นเหนืออารมณ์

เหมือนกับเราเหยียบบันไดขึ้นไป
เหนือบันไดก็คือบ้านที่อยู่ของกาย
เหนือสุขทุกข์ก็คือที่อยู่ของจิต
เหนืออารมณ์ก็คือเหนือกายเหนือใจ
ไปอยู่กับความจริงความรู้

Direk Saksith
www.buddhayanando.com
f: พระพุทธยานันทภิกขุ, พลิกใจให้ตื่นรู้,
หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท, เซนสยาม,
Dynamic Meditation (นวัตกรรมแห่งสติ)