ถึง…..สมาชิกชาวกระดานสนทนาธรรม…..

 

ด้วยทางชมรมคนเพียรในเฟซบุ๊คและเว็ปไซต์วัดป่าพุทธยานันโท

ร่วมกับโครงการสื่อเฉพาะกิจงาน ๑๐๐ปีชาตกาลของหลวงพ่อเทียน

ได้จัดทำหนังสือ “ลืมตาเคลื่อนไหว…ใจฮู้ซื่อๆ คือ… หลวงพ่อเทียน”

และวารสารเฉพาะกิจ “ฮู้ซื่อๆ ” ฉบับพิเศษ

ปิดงานโครงการอาจาริยบูชา ๑๐๐ ปีชาตกาล

ในวันที่ ๑๓ – ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕

เพื่อแจกเป็นธรรมทานแก่ พระภิกษุสงฆ์

วัดต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ญาติธรรมและผู้สนใจทั่วไป…

 

 

ดังนั้น จึงขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญธรรมทานจัดพิมพ์หนังสือครั้งนี้

ตามกำลังทรัพย์ที่ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น

ท่านจะได้รับหนังสือที่ระลึกในงานนี้ท่านละ ๒ เล่ม

โดย?? โอนเงินเข้าบัญชีชื่อ …..

“วัดทับมิ่งขวัญเพื่อการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว ”

ในนามของ:? รศ.พญ.พรทิพย์ ภูวบัณฑิตสิน

ธนาคารทหารไทย สาขาติวานนท์

บัญชีออมทรัพย์เลขที่ ๑๑๑-๒-๑๔๒๔๑-๗

หากสมาชิกท่านใดมีความประสงค์ต้องการ

หนังสือเป็นจำนวนมากและใบอนุโมทนา

โปรดติดต่อพร้อมกับแจ้งชื่อและที่อยู่มายัง…

คุณสมคิด มหิศยา

เลขานุการโครงการ ๑๐๐ ปีชาตกาล หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

โทร ๐๘๖-๐๖๕๓๙๕๐

Email : [email protected]

 

ขอร่วมอนุโมทนาบุญธรรมทานครั้งนี้กับทุกท่าน…

“ขอให้ท่านทั้งหลาย
และครอบครัววงศ์ตระกูล
จงเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม
เพียบพร้อมด้วยลาภ ยศ อายุ สุขะ พละ
มีจิตผ่องใส ให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้น

ด้วยเดชด้วยอานุภาพแห่งบุญนี้ เทอญ…
สาธุ สาธุ สาธุ …”

ภคมน สุรดิฐนันท์

๒๑ มกราคม? พ.ศ. ๒๕๕๕