พรปีใหม่จากหลวงพ่อมหาดิเรก

มอบพรดีปีใหม่นี้ให้เธอคนดี

การใช้ชีวิตแบบขาดสัมปชัญญะ
มักจะพบกับความวิบัติเสียหาย
ทั้งชีวิตและทรัพย์สิน
แต่มนุษย์น้อยคนที่จะตระหนักรู้
และเห็นความสำคัญของเรื่อง
การฝึกสติสัมปชะญญะให้เข้มแข็ง
เพื่อจะเป็นเกราะป้องกันตนเอง
ให้พ้นจากภัยพิบัติต่างๆ
ซึ่งเราไม่อาจรู้ได้ว่า
มันจะเกิดกับเราเมื่อไร
แต่เมื่อพลาดพลั้งขาดสติ
ได้รับความวิบัติเสียหาย
เราก็มักจะไปโทษเวรกรรมวิบากกรรมเก่า
หรือไปโทษเคราะห์หามยามร้าย
โทษผีสางเทวดา ผีเข้าเจ้าสิงเป็นต้น
แต่ข้อเท็จจริงตามหลักพระพุทธศาสนา
ก็มีกรณีเดียวคือ ความประมาท ขาดสติสัมปชัญญะ
เป็นสาเหตุที่แท้จริงของความวิบัติเสียหายนั้นๆ
ดั้งนั้น ทุกคนที่ปรารถนาความอยู่รอดปลอดภัยแก่ชีวิตของตน
ควรตั้งใจศรัทธาให้กับการฝึกสติสัมปชัญญะอยู่เสมอมิให้ขาด
แล้วจะแคล้วคลาดจากวิบัติอุปัตติภัยทั้งหลายทั้งหลายทั้งปวง

ดั้งนั้น ในดิถีขึ้นปีใหม่สากลปีนี้
ขอให้ทุกท่านที่หวังความสุขความเจริญ
และมีชีวิตปลอดภัยสงบสุข
ขอให้หันมาเจริญสติ สมาธิ ปัญญาเป็นประจำ
โดยทั่วหน้ากันเทอญ.

พระพุทธยานันทภิกขุ
30 ธันวาคม 2558