รวมพระธรรมเทศนา ณ วัดดอย ก.ค.-ส.ค. ๕๙

พระอาจารย์มหาดิเรก พุทธยานันโท แสดงธรรมที่วัดพระธาตุแสงเทียน เริ่องแนวทางการเจริญภาวนาให้ถูกวิธี คุณค่าของธาตุสี่ วิปัสสนู-วิปัสสนา กัลยาณมิตรสูตร เทวสูตร แสงธรรมแสงเทียน กรองน้ำกรองจิต การจัดการความคิด ปฏิจจสมุปบาท

cr: นันท์ ภักดี (Phakdee Nun)