ภาพบรรยากาศงานวันอาสาฬหบูชา เข้าพรรษา และรับมอบถนน ณ วัดพระธาตุแสงเทียน ๘-๙ ก.ค. ๖๐

ตามที่ท่านสาธุชนคนเจริญสติทุกท่าน ได้สละปัจจัยบริจาคการสร้างถนน บัดนี้ ถนนขึ้นวัดพระธาตุแสงเทียนเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ทุกประการแล้ว

ขออนุโมทนาสาธุ ในศรัทธาของท่านทั้ง หลาย ที่มีส่วนร่วมในการสร้างถนนครั้งนี้ด้วย

ขอผลและอานิสงส์แห่ง การสร้างมรรคภายนอก เพื่อความเติบโตแห่งอริยมรรคภายใน อันเป็นเหตุปัจจัย นำไปสู่มรรคผล นิพพาน ในชาตินี้ด้วยกัน ทุกคนทุกท่านเทอญ

พระพุทธยานันทภิกขุ