รวมคลิปจากเฟซ ๓ (นวัตกรรมแห่งสติ ๓๑-๔๓) ณ วัดดอย ๑๙-๓๑ ก.ค. ๖๐

พระธรรมเทศนา ณ วัดพระธาตุแสงเทียน ๑๙-๒๓ ก.ค. ๖๐ โดยหลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท, พระพุทธยานันทภิกขุ, หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท, Direk Saksith, ดิเรก ศักดิ์สิทธิ์, Deva Nanda

รวมถอดคำบรรยายจากคลิป นวัตกรรมการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว๔๕-๕๒ (จากเฟซ หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท) 

……………………………………………………..

คลิปนวัตกรรมการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว ๓๑

เช้า ๑๙ ก.ค.๖๐

https://web.facebook.com/groups/979943755384622/search/?query=%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%93%E0%B9%91

…………………………………………………….

คลิปนวัตกรรมการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว ๓๒

เย็น ๑๙ ก.ค.๖๐

https://web.facebook.com/groups/979943755384622/search/?query=%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%93%E0%B9%92

………………………………………………………..

คลิปนวัตกรรมการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว ๓๓

เช้า ๒๐ ก.ค.๖๐

https://web.facebook.com/groups/979943755384622/permalink/1434463476599312/

…………………………………………………………

คลิปนวัตกรรมการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว ๓๔ (ไตรกิเลส)

เช้า ๒๑ ก.ค.๖๐

https://web.facebook.com/groups/979943755384622/permalink/1435392226506437/

………………………………………………………….

คลิปนวัตกรรมการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว ๓๕ (ความไม่ประมาทในสังขาร)

เย็น ๒๑ ก.ค.๖๐

https://web.facebook.com/groups/979943755384622/search/?query=%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%93%E0%B9%95

…………………………………………………………..

คลิปนวัตกรรมการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว ๓๖ (พัฒนาการของปรมัตถ์)

เช้า ๒๒ ก.ค.๖๐

https://web.facebook.com/groups/979943755384622/permalink/1436283186417341/

…………………………………………………………..

คลิปนวัตกรรมการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว ๓๗ (แปลงธรรมชาติเป็นธรรมสัจจะ)

เย็น ๒๒ ก.ค.๖๐

https://web.facebook.com/groups/979943755384622/permalink/1436839546361705/

…………………………………………………………..

คลิปนวัตกรรมการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว ๓๘ (ยางลบสติ)

เช้า ๒๓ ก.ค.๖๐

https://web.facebook.com/groups/979943755384622/search/?query=%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%93%E0%B9%98

…………………………………………………………….

คลิปนวัตกรรมการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว ๓๙

เย็น ๒๓ ก.ค.๖๐

https://web.facebook.com/groups/979943755384622/search/?query=%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%93%E0%B9%99

……………………………………………………………..

คลิปนวัตกรรมการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว ๔๐ (ความแยบคาย)

เช้า ๒๔ ก.ค.๖๐

https://web.facebook.com/groups/979943755384622/permalink/1438372462875080/

……………………………………………………………..

คลิปนวัตกรรมการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว ๔๑ (ท่านเอฟเดี่ยว)

เย็น ๑๓ ก.ค.๖๐

https://web.facebook.com/100007953217249/videos/1934877710120651/

…………………………………………………………….

คลิปนวัตกรรมการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว ๔๒ (สามีจิกรรม)

เย็น ๓๐ ก.ค.๖๐

https://web.facebook.com/groups/979943755384622/search/?query=%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%94%E0%B9%92

………………………………………………………………

คลิปนวัตกรรมการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว ๔๓ (รูปนามที่ไม่ก้าวหน้า)

เช้า ๓๑ ก.ค.๖๐

https://web.facebook.com/groups/979943755384622/permalink/1445123515533308/

……………………………………………………………….

คลิปนวัตกรรมการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว ๔๔ (เวทนาที่มีค่าแต่ไม่มีราคา)

เย็น ๓๑ ก.ค.๖๐

https://web.facebook.com/groups/979943755384622/permalink/1445581015487558/