รวมคลิปจากเฟซ ๖ (นวัตกรรมแห่งสติ๖๓-๖๖) ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก กรุงเทพฯ (๑๘ – ๒๐ ส.ค. ๖๐)

พระธรรมเทศนา คอร์สอบรมบุคลากรของกรมการเงินทหารบก
ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก กรุงเทพฯ วันที่ ๑๘ – ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดย หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท, พระพุทธยานันทภิกขุ, Direk Saksith, ดิเรก ศักดิ์สิทธิ์, Deva Nanda

……………………………………………………………

คลิปนวัตกรรมแห่งสติ ๖๓ 

เช้า ๑๙ ส.ค. ๖๐ 

https://web.facebook.com/100007953217249/videos/1946047785670310/

……………………………………………………………..

คลิปนวัตกรรมแห่งสติ ๖๔ 

บ่าย ๑๙ ส.ค. ๖๐ 

https://web.facebook.com/100007953217249/videos/1946158872325868/

………………………………………………………………

คลิปนวัตกรรมแห่งสติ ๖๕ 

เย็น ๑๙ ส.ค. ๖๐ 

https://web.facebook.com/100007953217249/videos/1946291288979293/

https://web.facebook.com/100007953217249/videos/1946310482310707/

……………………………………………………………….

คลิปนวัตกรรมแห่งสติ ๖๖ 

บ่าย ๒๐ ส.ค. ๖๐ 

https://web.facebook.com/100007953217249/videos/1946621428946279/

………………………………………………………………..