รวมคลิปจากเฟซ ๗ (นวัตกรรมแห่งสติ๖๗-๗๐) ณ วัดพระธาตุแสงเทียน (๒๒ ส.ค.๖๐)

โครงการอบรมเจริญสตินักเรียน ๙ โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต ๒ อ.เด่นชัย จ.แพร่ ณ วัดพระธาตุแสงเทียน อ.เด่นชัย แพร่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

คลิปนวัตกรรมแห่งสติ ๖๗ 

เย็น ๒๑ ส.ค. ๖๐

https://web.facebook.com/100007953217249/videos/1947092178899204/

………………………………………………………………

คลิปนวัตกรรมแห่งสติ ๖๘ 

เช้า ๒๒ ส.ค. ๖๐

https://web.facebook.com/kriangsak.hongsa/videos/657546941108425/

……………………………………………………………….

คลิปนวัตกรรมแห่งสติ ๖๙ 

เช้า ๒๒ ส.ค. ๖๐

https://web.facebook.com/100007953217249/videos/1947310988877323/

…………………………………………………………………

คลิปนวัตกรรมแห่งสติ ๗๐ 

เย็น ๒๒ ส.ค. ๖๐

https://web.facebook.com/100007953217249/videos/1947475548860867/

………………………………………………………………….

คลิปนวัตกรรมแห่งสติ ๗๑ 

เช้า ๒๓ ส.ค. ๖๐

https://web.facebook.com/100007953217249/videos/1947669372174818/

…………………………………………………………………..