รวมคลิปจากเฟซ ๑ (นวัตกรรมแห่งสติ ๑-๑๙) ณ วัดดอย ๒-๑๑ ก.ค. ๖๐

พระธรรมเทศนาโดยหลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท ณ วัดดอย ๒-๑๑ ก.ค.๖๐

คลิปนวัตกรรมการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว ๑

เช้า ๒ ก.ค. ๖๐

https://web.facebook.com/100007953217249/videos/1923578344583921/

…………………………………………………..

คลิปนวัตกรรมการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว ๒

เย็น ๒ ก.ค. ๖๐

https://web.facebook.com/100007953217249/videos/1923852301223192/

…………………………………………

คลิปนวัตกรรมการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว ๓

เช้า ๓ ก.ค. ๖๐

https://web.facebook.com/100007953217249/videos/1924083291200093/

………………………………………….

คลิปนวัตกรรมการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว ๔

เย็น ๓ ก.ค. ๖๐

https://web.facebook.com/100007953217249/videos/1924368847838204/

 ……………………………………………

คลิปนวัตกรรมการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว ๕

เช้า ๔ ก.ค. ๖๐

https://web.facebook.com/100007953217249/videos/1924625041145918/

 …………………………………………….

คลิปนวัตกรรมการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว ๖ (ปัญญาสัมมาทิฏฐิ)

เย็น ๔ ก.ค. ๖๐ 

https://web.facebook.com/100007953217249/videos/1924927944448961/

……………………………………………..

คลิปนวัตกรรมการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว ๗ (สัมมาทิฏฐิและสัมมาปัญญาต่างกันอย่างไร)

เช้า ๕ ก.ค. ๖๐ 

https://web.facebook.com/100007953217249/videos/1925144834427272/

 ……………………………………………..

คลิปนวัตกรรมการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว ๘

เย็น ๕ ก.ค. ๖๐

https://web.facebook.com/100007953217249/videos/1925428861065536/

………………………………………………..

คลิปนวัตกรรมการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว ๙

เช้า ๖ ก.ค. ๖๐

https://web.facebook.com/100007953217249/videos/1925656827709406/

 ……………………………………………

คลิปนวัตกรรมการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว ๑๐ (เปลี่ยนกรรมวิบากเป็นกรรมฐาน)

เย็น ๖ ก.ค. ๖๐ 

https://web.facebook.com/100007953217249/videos/1925920697683019/

 ……………………………………………

คลิปนวัตกรรมการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว ๑๑ (รวมคำถาม สติหลุดบ่อยทำอย่างไร? ตัดใจจากสิ่งที่รักไม่ได้)

เช้า ๗ ก.ค. ๖๐  

https://web.facebook.com/100007953217249/videos/1926144317660657/

 ……………………………………………….

คลิปนวัตกรรมการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว ๑๒ (เปลี่ยนแปลงไตรลักษณ์เป็นไตรสิกขา)

เย็น ๗ ก.ค. ๖๐ 

https://web.facebook.com/100007953217249/videos/1926425480965874/

 ……………………………………………….

คลิปนวัตกรรมการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว ๑๓ (ภพภูมิทางจิต)

เช้า ๘ ก.ค. ๖๐ 

https://web.facebook.com/100007953217249/videos/1926633524278403/

 ……………………………………………….

คลิปนวัตกรรมการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว ๑๔

เย็น ๘ ก.ค. ๖๐

https://web.facebook.com/100007953217249/videos/1926928240915598/

 ………………………………………………

คลิปนวัตกรรมการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว ๑๕ (ความรู้สึกตัวที่เป็นวิปัสสนา)

เช้า ๙ ก.ค. ๖๐

https://web.facebook.com/100007953217249/videos/1927143337560755/

……………………………………………..

คลิปนวัตกรรมการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว ๑๖

เย็น ๙ ก.ค. ๖๐

https://web.facebook.com/somnitb/videos/1581619918535857/

……………………………………………….

คลิปนวัตกรรมการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว ๑๗ (ความสำคัญของการเปลี่ยนอิริยาบถ)

เช้า ๑๐ ก.ค. ๖๐ 

https://web.facebook.com/100007953217249/videos/1927624750845947/

 ……………………………………………….

คลิปนวัตกรรมการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว ๑๘ (เครื่องกรองอารมณ์)

เย็น ๑๐ ก.ค. ๖๐ 

https://web.facebook.com/100007953217249/videos/1927878830820539/

 ………………………………………..

คลิปนวัตกรรมการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว ๑๙ (การบริหารขันธ์)

เช้า ๑๑ ก.ค. ๖๐

https://web.facebook.com/100007953217249/videos/1928063927468696/