วิดีโอ คอร์สโพธิปัญญา ๑๑-๑๗ มี.ค. ๕๙

VDO ชุดเจริญสติเข้มที่ ศูนย์ครุสติสถาน ประจำเดือนวันที่ 11-17 มีนาคม โดยพระพุทธยานันทภิกขุ และศิษย์วัดพระธาตุแสงเทียน คอร์สนี้ได้เน้นการเก็บอารมณ์เพื่อการศึกษา มิใช่เพื่อมุ่งให้ได้สภาวะธรรมอะไรพิเศษที­่นอกเหนือไปจากการพัฒนากำลังของสติสัมปชัญญะให้แข็งแรงและรวดเร็วมากขึ้น จนสามารถรู้เท่าทันอารมณ์ต่างๆ ที่เข้ามาสู่จิต และปรุงแต่งให้เปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปภายน­อกตนเอง จนเป็นเหตุหลงลืมปัจจุบันเท่านั้นเอง