วิปัสสนาตามวิถีพุทธ

หลวงพ่อมหาดิเรกอบรมเจริญสติที่โรงเรียนรุ่งอรุณ
12-18 ธันวาคน 2557