สติตามเห็นการเกิดดับ

ธรรมบรรยายเรื่อง สติที่สามารถเห็นการเกิดดับอย่างถึงรากแก้วของกิเลส
หลวงพ่อมหาดิเรกบรรยายที่หอจดหมายเหตุพุทธทาสฯ