หอจดหมายเหตุฯ (สวนโมกข์ กรุงเทพ) ๑๒-๑๓ พ.ย. ๕๙

ประมวลภาพการเจริญสติ
ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
(สวนโมกข์ กรุงเทพ)

ดำเนินการสอนโดย
หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท,
พระพุทธยานันทภิกขุ,
Direk Saksith, Deva Nanda,
และหลวงพ่อกสินธุ์ อนุภัทโท

เมื่อวันที่ ๑๒-๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

โดยมีภัตตาคารสีฟ้า
เป็นเจ้าภาพอาหารกลางวัน
สำหรับผู้ปฏิบัติทุกท่านที่ลงทะเบียน

สาธิตวิธีการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว
https://www.buddhayanando.com/?page_id=2702