หอจดหมายเหตุ (๑)

มีผู้เข้าร่วมปฏิบัติมากจนเกือบจะล้นห้อง ผู้ใหม่และผู้เก่าอย่างละครึ่ง หลวงพ่อแนะเคล็ดลับ ให้ได้ผลรวดเร็วอย่างพระสารีบุตร ผู้เลิศด้วยปัญญา ตามเทคนิค “เวทนาปริคคหสูตร” โดยการปรับเปลี่ยนอิริยาบถอย่างรู้เท่าทัน ขณะเปลี่ยนอิริยาบถ ให้รู้เท่าทันเวทนาหนัก ที่ค่อยๆ จางลง และเวทนาเบา ที่ค่อยๆ เข้ามาแทนที่

ผู้ปฏิบัติหลายท่านกังขา “ปกติแค่ยกมือสร้างจังหวะก็อายพอแล้ว นี่ยังต้องคุกเข่าและยืนสร้างจังหวะอีก” แต่ไม่มีสิ่งใดขวางกั้นผู้ที่ใกล้จะบรรลุธรรมได้ ผู้ปฏิบัติทุกท่านต่างแหวกม่านความจำเจ และความง่วงเหงาหาวนอน ได้สำเร็จ ด้วยการคุกเข่า และยืนสร้างจังหวะ อย่างเบิกบาน ดั่งบัวพ้นน้ำ ขออนุโมทนา สาธุ

รายงานการเจริญสติที่หอจดหมายเหตุพุทธทาสฯ ๙ – ๑๐ พ.ค. ๕๘
ดำเนินการสอนโดย Deva Nanda