…อนุโมทนาบุญธรรมทาน…

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ด้วยสมาชิกชมรมคนเพียร…

ได้น้อมกราบเรียน…หลวงพ่อมหาดิิเรก…

เรื่องการร่วมบุญธรรมทานการจัดพิมพ์หนังสือ

“ลืมตาเคลื่อนไหว…ใจฮู้ซื่อๆ คือ… หลวงพ่อเทียน”

ของญาติธรรมและสมาชิกชมรมคนเพียรในครั้งนี้

 

 

หลวงพ่อท่านได้ฝากข้อความถึง…

ญาติธรรมและสมาชิกชมรมคนเพียรว่า…

….. “อนุโมทนาสาธุในบุญที่ทำไว้ดีแล้ว” …..

รายนามดังนี้ …

1. คุณสุธีรา สีมาปิวะพันธ์ ……… ๑๐,๐๐๐ บาท

2. คุณนฤมล วูอินทรานนท์ ………… ๕๐๐ บาท

3. คุณชนิตร์นันทน์ ตาตะนันทน์……. ๕๐๐ บาท

4. คุณฐิติรัตน์ กุลสัมฤทธิ์ผล …… .๑,๐๐๐ บาท

5. คุณจันทรา ปทุมวัฒนเวทย์ …. ๑๕,๐๐๐ บาท

และคุณสัมพันธ์ ระรื่นรมย์

6. คุณวิชัยดิษฐ์ อินทะยศ ……….. ๑,๐๐๐ บาท

7. ครอบครัวสุรดิฐนันท์ ………….. ๕,๐๐๐ บาท

8. คุณสมนึก พุทธิวัฒน์ …………. ๑,๐๐๐ บาท

9. คุณศิริเพ็ญ เลาหสุขไพศาล…… ๒,๐๐๐ บาท

10.คุณนิ่มนวล เลาหสุขไพศาล …. ๑,๐๐๐ บาท

11.คุณไชยวัฒน์ จิตจรูญ …………๑,๐๐๐ บาท

 

ขออนุญาตนำรายชื่อมาโพสต์และ

ขอกราบขอบพระคุณและกราบอนุโมทนาสาธุ

กับญาติธรรมทุกท่าน…

ที่ได้มีส่วนแห่งอานิสงส์ของกองบุญมหากุศล

ในธรรมทานการจัดทำหนังสือครั้งนี้

โดยทุกท่านด้วยเทอญ…

สาธุ สาธุ สาธุ….

 

ด้วยจิตคารวะ

ภคมน สุรดิฐนันท์

————————————–

บัญชีธนาคารชื่อ….

คุณหมอพรทิพย์ ภูวบัณฑิตสิน
ธนาคารทหารไทย สาขาติวานนท์
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ ๑๑๑-๒-๑๔๒๔๑-๗
—————————————————
สมาชิกท่านใดมีความประสงค์
ต้องการหนังสือที่ระลึกข้างต้นนี้
กรุณาแจ้งชื่อ-ที่อยู่และจำนวนเล่มมาที่…

Facebook: Phakhamon Suraditnan
หรือ [email protected]

 

หรือกระดานสนทนาธรรม
www.buddhayanando.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~