อบรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหว ๖-๑๓ เมษายน ๒๕๕๖ ณ วัดป่าพุทธยานันทาราม ลาสเวกัส

งานปฏิบัติธรรม  เจริญสติแบบเคลื่อนไหว

?การกระทำต้องทำให้ถึงธรรม ? ?? พืชพันธุ์แห่งโพธิของเรามีอยู่??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ?? ??

วิธีการเพาะปลูกเราก็รู้อยู่? ขาดแต่เพียงการลงมือปฏิบัติจริงเท่านั้น