::: เซียมซีวิถีพุทธ :::

Picture 073

::: เซียมซีวิถีพุทธ :::

โดย พุทธยานันทภิกขุ

< ใบที่ ๑ >

“ทุกสิ่งอย่างอนิจจังยังไม่เที่ยง

มันหมุนเหวี่ยงเบี่ยงเบนเป็นทุกขัง

อย่ายึดมั่นถือมั่นเป็นนิจจัง

ถ้าใครยังยึดยื้อถือโง่เอย.”

……………..

< ใบที่ ๒ >

“ใบที่ ๒ ว่า ดีอินทรีย้พร้อม

จิตใจน้อมยอมรับสดับขันธ์

ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่สุขนาน

เพราะสังขารเป็นอนัตตามาแต่เดิม.”

……………..

< ใบที่ ๓ >

“ลมพัดผ่านนั้นใช่ไฟจะดับ

อาจหวนกลับติดไหม้ได้อีกหน

หากมีเชื้อพัดถมติดลมบน

จิตปุถุชนวนวับกลับได้ไว

ที่สำคัญนั้นไม่ลวนชวนประมาท

อย่าได้ขาดสติมิคาดหวัง

ให้ทุกสิ่งนิ่งอย่างใจได้จีรัง

ไม่คาดหวังล่วงหน้าพาสุขเอย.”

_/|_ _/|_ _/|_