เทศนาธรรมวันวิสาขบูชา ณ เรือนรับอรุณ โรงเรียนรุ่งอรุณ

เทศนาธรรมวันวิสาขบูชา
ณ เรือนรับอรุณ โรงเรียนรุ่งอรุณ