…เทียนธรรมจาริก…

 

 

 

อาจาริยบูชา

“๑๐๑ ปี ชาตกาล? หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ”

ปรมาจารย์แห่งการเจริญสติ

๑๓ – ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

 

 

 

เดินเจริญสติจากถิ่นฐานบ้านเกิด ………? สู่เชิงตะกอน