โครงการชุมชนอริยาภา

เพื่อการพัฒนาบุคคลบนฐานการทำงานเลี้ยงชีวิตและการปฏิบัติธรรม

ผู้รับผิดชอบโครงการ ชมรมคนเพียร และสถาบันอาศรมศิลป์

หลักการและเหตุผล

การพัฒนาตนสู่การดับทุกข์นั้น พระพุทธองค์ได้วางมรรควิธีไว้ 8 ประการเพื่อเป็นแนวทางฝึกฝนตนประกอบด้วยความเห็นชอบ ความดำริชอบ การพูดจาชอบ การทำการงานชอบ การเลี้ยงชีวิตชอบ ความพากเพียรชอบ ความระลึกชอบ และความตั้งใจมั่นชอบ แนวทางเหล่านี้สอดคล้องกับธรรมชาติการเรียนรู้ของมนุษย์ทุกยุคทุกสมัย ที่ต้องอาศัยกายและใจของตนบนวิถีชีวิตการทำงาน การเลี้ยงชีวิต และการปฏิสัมพันธ์ร่วมกับผู้อื่นเป็นพื้นที่การเรียนรู้

ดังนั้นการทำให้วิถีการทำงานและการเลี้ยงชีวิตเกื้อกูลหนุนเสริมการฝึกฝนกายและใจให้ถึงการดับทุกข์นั้นจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง การทำงานและการเลี้ยงชีวิตอันปราศจากโทษ ที่ไม่ยุ่งเหยิงสับสน ที่งดเว้นจากบาปกรรม โดยน้อมนำไปสู่การบำเพ็ญทาน การมีกาย วาจาและใจที่สุจริต และการประพฤติธรรมจึงถือเป็นมงคลอันสูงสุดอันยังให้บุคคลถึงซึ่งความสวัสดีในทุกสถาน

ด้วยเหตุนี้เอง หลักสูตรการพัฒนาบุคคลในทางธรรมจึงประกอบด้วยการฝึกฝนการทำงานเลี้ยงชีวิต และการปฏิบัติธรรม โดยถือเอาการทำงานเลี้ยงชีวิตเป็นพื้นที่การปฏิบัติงานให้เป็นการปฏิบัติธรรม หรือการปฏิบัติธรรมนอกรูปแบบ เช่น การประกอบอาชีพสุจริต และไม่เบียดเบียนในชีวิตประจำวัน ในขณะที่การปฏิบัติธรรมในรูปแบบคือ พื้นที่ฝึกฝนสติสัมปชัญญะให้เกิดเป็นความตั้งใจมั่น เช่น แบบฝึกเจ็ดวันตามสถานปฏิบัติธรรม การฝึกฝนทั้งสองด้านอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยหนึ่งปี จะเป็นโอกาสสำคัญของบุคคลในการเปลี่ยนแปลงตนด้วยความพากเพียร

ดอกผลสำคัญของกระบวนการเรียนรู้ด้วยหลักสูตรดังกล่าวคือ การพัฒนาผู้ปฏิบัติธรรมให้เป็นผู้มีความเพียรในการเจริญสติ มีการงานเลี้ยงชีวิตที่มั่นคง และอุทิศตนทำประโยชน์ด้านการเผยแพร่หลักธรรมต่อสาธารณชน ซึ่งเท่ากับการสนับสนุนการขยายตัวของชมรมคนเพียรอันเป็นองค์กรที่รวมตัวของศิษยานุศิษย์ของพระมหาดิเรก พุทธยานันโท และผู้ปฏิบัติธรรมในแนวทางการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวของหลวงพ่อเทียน ซึ่งมุ่งทำงานเผยแผ่และสืบทอดพระพุทธศาสนา

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 • เพื่อพัฒนาผู้เข้าร่วมโครงการให้มีอาชีพการงานเลี้ยงชีวิตที่ดี ที่ตรง ที่สมควร และที่เกื้อกูลการปฏิบัติธรรมเพื่อไปสู่การดับทุกข์
 • เพื่อพัฒนาผู้เข้าร่วมโครงการด้วยการปฏิบัติธรรมในรูปแบบตามหลักสูตร ๗-๑๐ วันอย่างต่อเนื่อง

วิธีการดำเนินงาน

ชมรมคนเพียรประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ โดยคุณสมบัติของบุคคลผู้เข้าร่วมโครงการควรมีดังนี้

 1. เป็นผู้ที่ต้องการมีอาชีพการงานที่เกื้อหนุนการปฏิบัติธรรม
 2. เป็นผู้ที่มีอาชีพการงานอยู่แล้วและต้องการจัดสรรเวลาการทำงานให้เกื้อหนุนการปฏิบัติธรรม
 3. เป็นผู้สนใจและประสงค์เข้าร่วมปฏิบัติธรรม

ชมรมคนเพียรร่วมกับเครือข่ายจัดหาตำแหน่งงานที่เหมาะสม ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ โดยผ่านการสัมภาษณ์และทดลองงาน โดยมีรายได้ที่เหมาะสม ทั้งนี้องค์กรหรือสถานประกอบการนั้นเห็นด้วยกับการสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมโครงการซึ่งถือเป็นนักศึกษาของโครงการได้รับการปฏิบัติธรรมหลักสูตร ๗-๑๐ วันอย่างน้อย ๔ ครั้งต่อปี

ในกรณีผู้ที่มีอาชีพการงานอยู่แล้วสามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้ โดยในขณะนี้นักศึกษาของหลักสูตรปริญญาตรีผู้ประกอบการสังคม สถาบันอาศรมศิลป์ จำนวน ๓,๐๐๐ คน ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการรายย่อย และผู้นำในชุมชน จะต้องได้รับการปฏิบัติธรรมหลักสูตร ๗-๑๐ วัน ตามหลักสูตรผู้ประกอบการสังคมอยู่แล้ว จึงมีความพร้อมที่คณาจารย์สามารถทยอยจัดกำหนดการให้นักศึกษาเหล่านั้น เข้ารับการปฏิบัติธรรมทุกภาคการศึกษา คืออย่างน้อย ๒ ครั้งต่อปี

ทั้งนี้ระยะเวลาของการดำเนินตามหลักสูตรของโครงการคือ ๑ ปี โดยการปฏิบัติธรรมนั้นอยู่ภายใต้การอำนวยการของพระมหาดิเรก พุทธยานันโท

พันธะสัญญาที่ผู้เข้าร่วมพึงมีต่อโครงการ

ให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่สำเร็จหลักสูตรของโครงการแล้ว ช่วยกันส่งเสริมและสนับสนุนทางกำลังทรัพย์ หรือทางอื่นๆ ต่อโครงการในปีต่อไปอย่างน้อยสองปี

ระเบียบวินัยระหว่างเป็นนักศึกษาของโครงการ

 • ก. มีความประพฤติด้วยกาย วาจา และใจที่สุจริตดียิ่งๆ ขึ้น
 • ข. เขียนบันทึกการเรียนรู้ของตนทั้งด้านการทำงานและการปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอ
 • ค. เข้าร่วมการปฏิบัติธรรมตามที่หลักสูตรกำหนด

เกณฑ์การตรวจสอบวัดผลในแต่ละเดือน

 • ก. นักศึกษาสามารถเอาชนะใจตน ฝืนใจได้จนลดละโลภะ โทสะ และโมหะลงไปได้บ่อยครั้ง
 • ข. นักศึกษาสามารถปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันได้อย่างต่อเนื่อง
 • ค. นักศึกษาทุกข์น้อยลง มีความรู้ตื่น และเบิกบานมากขึ้น

การอบรม

และหลักสูตรการอบรมนั้นเป็นความร่วมมือของชมรมคนเพียรและสถาบันอาศรมศิลป์ ภายใต้การอำนวยการของพระมหาดิเรก พุทธยานันโท

การหาทุนเข้าโครงการ

ขอรับการบริจาคจากศิษย์เก่า องค์กรการกุศลต่างๆ และเอกชนผู้เห็นด้วยกับโครงการนี้

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

บันทึกการเรียนรู้ที่พัฒนาเป็นหนังสือ ตำรา และสื่อการเรียนรู้ของหลักสูตรที่สะท้อนผลความก้าวหน้า และบทเรียนการปฏิบัติธรรมของนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ หลักสูตรการปฏิบัติธรรมที่ประสมประสานทั้งการปฏิบัติในรูปแบบและนอกรูปแบบ การขยายตัวของชมรมคนเพียรซึ่งมีผู้ปฏิบัติธรรมที่เข้าร่วมช่วยเกื้อกูลในด้านการปฏิบัติธรรมกันอย่างต่อเนื่องรุ่นต่อรุ่นมากยิ่งขึ้น

การรับสมัคร

จะประกาศให้ทราบต่อไป