จิตเป็นของเราหรือเปล่า?

จิตเป็นของเราหรือเปล่า ถาม: นมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะ. รายงานการปฏิบัติ เจริญสติในชีวิตประจำวัน ตามดูความรู้สึกตัวหรือความคิด อยู่ที่ไหนๆ ใช้วิธีเรียกเอาเลยเจ้าค่ะ รู้ทันบ้างหลุดหายไปเสียมากกว่า ได้ความคิดว่า ทุกๆ การเคลื่อนไหวของจิต ไม่ว่าจะเป็นเพียงความคิด หรือหลุดออกมาเป็นการกระทำ หรือคำพูด ล้วนสะสมส่งผลต่อชีวิตเรา ความคิดบอกว่าเธอรู้แล้วสะสมความรู้สึกตัวทุกๆ ความเคลื่อนไหวซิ แต่ว่าทำไม่ได้ตามที่เขาบอก หลุดไปมากกว่า มีคำถามเจ้าค่ะ รูปไม่ใช่ของเราคือดินนำ้ลมไฟ เกิดขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงสลายไปตามเหตุปัจจัย แต่จิตหรือความคิดซึ่งตัวหนึ่งเป็นตัวอวิชชา แต่อีกตัวหนึ่งคือความรู้สึกตัวซึ่งเป็นตัวปัญญา เป็นของเราหรือเปล่าเจ้าคะ ตอบ: ท่านก็บอกไว้เสมอๆ จนเราท่องกันได้มิใช่หรือว่า รูปธรรม นามธรรมทุกอย่างเป็นอนัตตา คือเป็นขบวนการแห่งการเกิดขึ้นและดับไป ของเหตุปัจจัยตลอดเวลา ไม่มีแก่นสารถาวรตายตัว แต่เนื่องด้วยโลกุตตรปัญญาของเรา ยังไม่ถูกพัฒนาจนถึงขั้นดีพอ ที่จะเห็นขบวนการเกิดดับของธรรมทั้งปวง แต่เพราะมีอวิชชาเป็นฝ้าบังพุทธจักษุเราไว้ ไม่ให้เห็นทุกสิ่งตามความเป็นจริง เราจึงไปสำคัญมั่นหมายปรากฏการณ์การเกิดดับของเหตุปัจจัยนี้ว่าเป็นอัตตา คือเห็นว่ามีตัวตนที่เที่ยงแท้ถาวร นั่นคือเหตุเกิดทุกข์ทั้งปวงของมนุษย์เรา ดังนั้น จึงไม่ต้องสงสัยว่า ทำไมสติปัญญาญาณ หรือตัวรู้ จึงมีการรู้บ้างหลงบ้าง เพราะมันเป็นไปเหตุปัจจัยเดิมของมัน เกิดแล้วก็ดับ หรือรู้แล้วก็หลง หรือรู้สึกสักพัก แล้วก็หลุดไป แล้วก็กลับมารู้ใหม่ อย่างนี้เรื่อยไป เพราะแม่แบบของเขาเป็นมาอย่างนั้น แต่ถ้าผู้ปฏิบัติสามารถรักษาหรือดำรงทรงไว้ซึ่งความสมดุล […]

รู้ซื่อๆ หรือ รู้ซื่อบื้อ

รู้ซื่อๆ หรือ รู้ซื่อบื้อ ถาม: รู้สักแบบแต่ว่า นี้คือเห็นเกิด-ดับภายในจิต หรือเปล่าค่ะ เมื่อก่อนจะมีเสียงสั่งให้ทำนั้นทำนี้ ค่อยกำกับบท ให้พูดให้ทำ แต่เดี่ยวนี้เห็นเกิดแล้วดับลง ยังงงๆ สักหน่อยว่า ต่อไปจะทำตามอะไร ตอบ: มันคงไม่ง่ายขนาดนั้นมังหนู? รู้แบบสักแต่ว่ารู้ หรือรู้ซื่อๆ กับ รู้สักแต่ว่ารู้ อีกแบบคือ รู้แบบซื่อบื้อ หรือรู้แบบไม่รู้ การเห็นเกิดดับ คือสติรู้เท่าทัน แล้วไม่ปรุงต่อ คือเห็นเหตุของการเกิด ว่าเป็นทกข์ แล้วจึงไม่ปรุง ถ้าเราเดินทางไกล ขณะเดินไปตามทาง บังเอิญไป เห็นงูกำลังเลื้อยผ่านหน้า ข้ามทางไป ถ้าเราเห็นงู โดยปกติ เราก็จะยืนดูจนมันเลื้อยผ่านไป จนเห็นว่าปลอดภัย เราก็เดินทางต่อ ถ้าจะย้อนถามตนเองว่า เห็นงูผ่านไปแล้ว จะไปไหนต่อ ก็ตัวใครตัวมันละนะหนู? ตัวรู้เหมือนไฟฉาย ถาม: กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะ ได้ดูคลิปรูป-นามของหลวงพ่อแล้ว มีคำถามเรื่องคำศัพท์นิดนึงค่ะ หลวงพ่ออธิบายว่า นามล้วนๆ คือตัวรู้ อยากถามว่า ตัวรู้อันนี้คือความหมายเดียวกันกับ จิตเดิมแท้ จิตหนึ่ง จิตประภัสสร ใช่มั๊ยค่ะ ในทางศัพท์ของพระป่าและเซนอ่ะค่ะ รวมทั้ง […]

ถนนจงกรม

ถนนก็เป็นทางเดินจงกรมได้   เรียน กลุ่มศิษย์พระพุทธยานันทภิกขุ เนื่องจากกลุ่มศิษย์ที่อยู่อเมริกา ได้เล็งเห็นความไม่ปลอดภัยของ ญาติโยมนักปฏิบัติ ในการขับรถ สัญจร ขึ้นลงวัดพระธาตุแสงเทียน (วัดดอย) เพราะมีความลาดชันมาก และถูกน้ำฝนกัดเซาะ ทำให้เสียงบประมาณในการซ่อม แซมทุกปี จึงได้นำเรียนหลวงพ่อและถวาย ปัจจัยมา เป็นทุนตั้งต้นดำเนินการ เทถนน คอนกรีต เป็นจำนวนเงิน 350,000 บาท ตอนแรกหลวงพ่อท่านไม่เห็นด้วย เพราะขณะนี้อยู่ในภาวะเศรษฐกิจ ที่ไม่ดีนัก เกรงเหล่าศิษย์จะได้รับ ความเดือดร้อน แต่ทางศิษย์หลวงพ่อ ที่อเมริกา ซึ่งเป็นเจ้าภาพหลัก และศิษย์ทางเมืองไทย ที่เป็น กำลังหลัก ได้ปรึกษาและกราบเรียน หลวงพ่อ ขอดำเนินการสร้างถนน ให้แล้วเสร็จ ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ 1. ช่วงนี้เป็นหน้าแล้ง หากไม่เทถนน เมื่อเข้าสู่หน้าฝน น้ำจะกัดเซาะผิวถนน และขอบทาง เมื่อจะเทถนน ก็ต้องซ่อมแซมอีกครั้ง ต้องใช้งบประมาณเพิ่มมากขึ้นอีก 2 . ช่วงนี้ เป็นช่วงที่ชาวบ้าน ว่างงานจากไร่นา แรงงานชาวบ้าน ที่เป็นช่างก่อสร้างหาได้ง่าย […]

สติแท้ต้องเติบโต

ความรู้สึกตัวมีหลายระดับ ความรู้สึกตัวหรือวิชชาจะลึกซึ้งแหลมคมละเอียดมากขนาดไหนขึ้นอยู่กับการปฏิบัติของเรา ถ้าระดับต้นๆ รู้เบื้องต้นพอแก้ไขได้หยาบๆ ก็เรียกว่า“สติ” พอรู้ทุกขเวทนาที่เกิดทั่วตัวไปอีกหน่อยเรียกว่า “สัมปชัญญะ” แล้วเราเข้าไปรู้สึกตัวอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆ โดยที่ไม่ละทิ้งเรียกว่า “สมาธิ” ตัวสตินี้แหละมันพัฒนาตัวของมันไปเรื่อยๆ แล้วถ้ารู้จักวิธีแก้ได้อย่างชัดเจนทุกครั้งที่ทุกข์เกิด ทั้งรูปทั้งนามเรียกว่า “ปัญญา”  แล้วสามารถแยกความทุกข์ที่มันไหลเข้าไปสู่จิตแล้วให้ออกไปได้เรียกว่า “ญาณ” แล้วก็เห็นแจ้งว่า กิเลสหรือเชื้อโรคที่ไหลสู่จิต มันมีความเป็นมาอย่างไร มันแผ่ขยายของมันอย่างไร ลักษณะอาการต่างๆ ที่ใช้คำว่ากิเลสต่างๆ อวิชชา ตัณหา อุปาทาน ความโลภ ความโกรธ ความหลง มานะ ทิฐิ อาสวะต่างๆที่เป็นชื่อของโรคเหล่านี้ สามารถแยกออกมาได้จากจิตให้บริสุทธิ์เรียกว่า “วิปัสสนาญาณ”   การบำบัดทุกขเวทนาทุกครั้ง ต้องตั้งใจใส่สติ เพราะฉะนั้นจึงต้องใช้สติเป็นฐาน ส่วนจะแยกเป็นอะไร ขึ้นอยู่กับความสามารถของเราที่จะไปเรียนรู้รับรู้ ดังนั้นในการบำบัดทุกขเวทนาทุกครั้ง เราจึงต้องตั้งใจใส่สติ เพื่อให้ตัวรู้ตัวนี้ ไปพัฒนาเป็นสัมปชัญญะ สมาธิ ปัญญา ญาณ ญาณทัศนะ วิปัสสนาญาณไปเรื่อยๆ วิปัสสนาญาณก็แบ่งออกเป็น ๑๖ ขั้น สมาธิแบ่งเป็น ๓ ขั้น สัมปชัญญะแบ่งเป็น […]

หลวงพ่อแสดงธรรม ที่วัดพระมหาชนก รัฐจอร์เจีย USA วันที่ ๓ ม.ค. ๕๙

จงเตือนตน เตือนใจ ให้รู้คิด จงเตือนจิต คิดดี มีเหตุผล จงเตือนตัว กลัวกรรม นำอับจน เกิดเป็นคน ตนเตือนตน กุศลแรงฯ วันอาทิตย์ที่ ๓ มกราคม ๒๐๑๖ โยมญาติมิตรชาวบ้านพลังเพียร ได้สั่งสมบุญบารมี ทำความดีเพื่อต้อนรับปีใหม่ ภาคเช้า ทำบุญตักบาตร ภาคบ่าย หลวงพ่อพระมหาดิเรก พุทธยานันโท สอนวิปัสสนากรรมฐาน บุญอันเป็นเหตุให้พ้นทุกข์ ทุกคนได้ทำสำเร็จอย่างงดงามแล้ว สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิฯ วัดพระมหาชนก บ้านพลังเพียร 1.3.2016