สมถะแบบไหนเป็นพุทธ แบบไหนเป็นพราหมณ์

สมถะมีมาก่อนพระพุทธเจ้า ตามหลักฐานที่เราชาวพุทธได้ทราบจากตำรากล่าวว่า ก่อนที่พระองค์จะได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณด้วยพระองค์เอง พระองค์เคยเข้าไปศึกษาเรียนรู้วิถีทางที่ทำให้พระองค์พ้นทุกข์ ตามสำนักของจารย์ต่างๆเป็นเวลานานถึงหกปี ล่าสุดได้พบกับอาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ระดับแนวหน้าสมัยนั้น คืออาฬารดาบส กาลามโคตร และอุทกดาบส รามบุตร อาจารย์ทั้งสองท่านนี้ ได้เห็นความตั้งใจของพระสิทธัตถะ ศากยบุตรในสมัยนั้น ก็ตั้งใจฝึกฝนให้จนหมดวิชา พระองค์ก็ตั้งใจฝึกฝน จนหมดความรู้ความสามารถของอาจารย์ทั้งสอง จนจบวิชาสูงสุดของทั้งสองอาจารย์คือ สามารถบรรลุถึงสมาธิระดับสูงสุดคืออาฬารดาบสสอนให้เข้าถึง ฌานสมาบัติขั้นที่เจ็ด ส่วนอาจารย์อุทกดาบส สอนให้เข้าถึงฌานสมาบัติขั้นที่แปด เมื่อถูกถามว่า ระดับที่สูงกว่านี้คืออะไร? อาจารย์ทั้งสองตอบว่า ไม่มีสูงกว่านี้อีกแล้ว แต่พระองค์ก็ไม่ทรงพอพระทัยในความรู้ความสามารถที่ได้บรรลุนั้น เพราะสมาธิขั้นสูงสุดที่ได้มานั้น ยังเสื่อมยังกำเริบได้อยู่ได้อยู่ ถ้าไม่ประคองรักษาอย่างดี เพราะความรู้ที่ได้มานั้น ยังไม่สามารถทำให้พระองค์หายสงสัยในชีวิตของตนเองได้ พระองค์ก็บอกเลิก แล้วอำลาอาจารย์ทั้งสอง แล้วเดินออกเดินทางแสวงหาต่อไป ตามประวัติเล่าว่า พระองค์ทรงหาวิธีด้วยตนเอง หลังจากออกมาจากสำนักทั้งสองอาจารย์ ก็ทดลองบำเพ็ญพรตของนักบวชขั้นสูงสุดสมัยนั้น เรียกว่า “บำเพ็ญทุกกรกริยา” ( รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ ให้ไปหาอ่านและศึกษาตามหนังสือพุทธประวัติ ซึ่งมีอยู่ทั่วไป ) กล่าวโดยสรุปแล้ว พระพุทธองค์ก็ไม่ประสบผลสำเร็จ ในการบำเพ็ญทุกกรกริยา คือทำการทรมานตนเองด้วยวิธีต่างๆ ในที่สุดก็ล้มเลิกวิธีการนั้น แล้วทรงหันมาใช้วิธีที่เรียกว่า “บำเพ็ญเพียรทางจิต” และประสบผลสำเร็จในที่สุด (รายละเอียดเกี่ยวกับการบำเพ็ญเพียรทางจิต คือการทำอย่างไร […]

รวมภาพการอบรมเจริญสติที่ฝรั่งเศส ๕๙

การรีทรีทการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว ที่วัดลาวศรีมงคล เมืองสตราสเบิร็ก ประเทศฝรั่งเศสได้ดำเนินการอบรมต่อเนื่องกันมาเป็นเวลาหลายปี ทำให้ชาวยลาว ไทยทั้งในกลุ่มประเทศยุโรป ทั้งที่ฝรั่งเศสและเยอรมัน สวิสเซอร์แลนด์ เป็นต้น มารับการอบรมทุกปี เพราะเห็นประโยชน์ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตจริงได้อย่างเป็นรูปธรรม พระพุทธยานันทภิกขุ

พระธรรมเทศนา วิธีรักษาตัวตื่นรู้

วิธีรักษาตัวตื่นรู้ ตอนที่ ๑ การพัฒนาตัวของ สุขเวทนา ทุกขเวทนา อทุกขมสุขเวทนา, ขั้นตอนการบรรลุวิมุตติ ๑๐ ขั้น เริ่มจากกัลยาณมิตร ศรัทธา สติสัมปชัญญะ โยนิโสมนสิการ อินทรีย์สังวร สุจริต๓ สติปัฏฐานสี่ โพชฌงค์๗ มรรค๘ วิมุตติ วิธีรักษาตัวตืื่นรู้ ตอนที่ ๒ เปลี่ยนความโลภเป็นศีล เปลี่ยนความโกรธเป็นสมาธิ เปลี่ยนความหลงเป็นปัญญา

สวนพันดาว ๒๒-๒๖ ส.ค. ๕๙

หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท อบรมคอร์สปฏิบัติ ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ ณ สวนพันดาว เชียงใหม่ ๒๒-๒๖ ส.ค. ๕๙ สวนพันดาวพราวพรั่งพลังรู้ มาตามดูใจตนที่หล่นหาย เก็บจิตกลับรับคืนมาแนบกาย สู่ขวัญให้ตนเองเพ่งเพียรธรรม …………………….. สวนพันดาวพราวทั่วบัวหลากสี อาหารป่าก็มีดีทั่วสวน อาหารใจก็ดีไม่มีกิเลสกวน ทุกอย่างล้วนสรรค์สร้างสู่ทางธรรม เหล่าคนดีขอให้มีโอกาส โปรดอย่าพลาดแวะชมบ่มเนกขัม เจริญสติมีปัญญามาสิ้นกรรม พบสุขล้ำน่าสนพ้นทุกข์เอย ดิเรก ศักดิ์สิทธิ์ ๒๒-๒๖ ส.ค. ๕๙ ณ สวนพันดาว

ครูชัย ศรีสูงเนิน สอนทำนาแบบไม่ไถ ณ วัดดอย

วันที่ 3 สิงหาคม 2559 โดยความเมตตาของพระมหาดิเรก ให้ครูชัย ศรีสูงเนิน ฟูกูโอกะน้อยและคู่ชีวิต จากขุนตาล จังหวัดเชียงราย มาให้ความรู้กสิกรชาวบ้าน เรื่องการทำนาแบบไม่ไถ ตามแนวดร.แสวง รวยสูงเนิน พ่อคำเดื่อง ภาษี ที่วัดพระธาตุแสงเทียน บ้านปากปาน อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ พรัอมกันนี้ศิลปินล้านนา อ.ประสาท ประเทศรัตน์ และ อ.อำนวย จากโฮมบุญอโศก ก็มาร่วมให้ความรู้กับชาวบ้านในครั้งนี้ด้วย.. กิจกรรมวันพระใหญ่ในช่วงเข้าพรรษา.. cr: นันท์ ภักดี (Phakdee Nun)

โมหะ หมอกควันจิต

รู้ไม่ชัดเป็นโมหะ จิตไม่มีราคะ ไม่มีโทสะ สังเกตง่าย จิตไม่มีโมหะ สังเกตได้ยากกว่า ลักษณะโมหะเป็นอย่างไร? คิดแต่ไม่รู้ว่าคิด เราเข้าไปในความคิด เป็นโมหะ เวลานอนหลับอยู่แล้วฝันเราจะไม่รู้ พอตื่นมาแล้วถึงได้รู้ว่าฝัน แต่ถ้าขณะที่ฝันแล้วรู้ว่าฝัน เราจะรู้สึกตื่นขึ้นมาทันที บางทีฝันร้าย ก็ตกใจตื่นขึ้นมา ถ้าเราชอบ ไม่รู้ว่าชอบ เป็นโมหะ เราไม่ชอบ ไม่รู้ว่าไม่ชอบ เป็นโมหะ เพราะเราไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้น ในกายในใจของเรา ขณะนี้เรานั่ง อาการหนักปรากฏในส่วนไหนบ้าง เรารู้ชัดไหม รู้ชัดเป็นโลกุตตรปัญญา รู้ชัดน้อยก็เป็นน้อย รู้ชัดมากก็เป็นมาก ถ้ารู้แบบเผินๆ เริ่มเป็นโมหะแล้ว หรือไม่รู้เลย รู้แต่มือ แต่ไม่รู้ที่ขากำลังปวด อันนี้ก็เป็นโมหะน้อยหน่อย ถ้าหากเรารู้เราก็เปลี่ยนไป ถ้าเห็นอาการทั้งหมด โมหะก็จะหมด เป็นโลกุตตรปัญญา มันสลับกันอยู่อย่างนี้ ตามเปอร์เซ็นต์ของมัน ถ้ารู้ชัดมาก เปอร์เซ็นต์รู้ก็สูง ถ้ารู้ชัดน้อย คลุมเครือ เปอร์เซ็นต์รู้ก็ต่ำ อันนี้เป็นความแตกต่างของแต่ละคน จิตตานุปัสสนาต้องรู้เวทนาชัด เรื่องของจิตแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม ๑. จิตที่มีกุศล ๒. […]

รวมคำถาม ตั้งแต่ มิย. ๕๙

ธาตุลมไม่ได้มีแต่ที่จมูก โยม: บ่อยครั้งที่จิตมารู้ ลมละเอียดที่จมูกค่ะ และบ่อยครั้ง ที่มีอาการ ขนลุกซู่ๆ   หลวงพ่อ: ทำไมไม่ทำให้มันรู้ทุกครั้งล่ะ   โยม: มันไม่ได้ต่อเนื่อง จะรู้ตัวที่อื่นๆ และมาที่ลมบ้างค่ะ   หลวงพ่อ: เพราะมันไม่รู้ทุกครั้ง ถึงเป็นอย่างนั้น   เธอคิดว่าการเคลื่อนไหวของกาย ส่วนไหนบ้าง ที่ไม่ได้เกิดจากลม?   โยม: ทุกการเคลื่อนไหว เกิดจากลมใช่ไหมคะ?   หลวงพ่อ: การรู้การเคลื่อนไหวกาย ทั้งหมดนั้นแหละ คือการรู้ธาตุลมทั้งหมด   มิใช่รู้เพียงลมหายใจอย่างเดียว โยมต้องแยบคายกว่านี้   รู้ลมหายใจอย่างเดียว มันถึงเป็นอารมณ์สมถะ ปีติมันถึงเกิดบ่อยไง เข้าใจแล้ว เปลี่ยนซะ   โยม: โยมเคลื่อนไหวน้อยใช่ไหมคะ หลวงพ่อ: เคลื่อนไหวมาก แต่ตามรู้ได้น้อยไปเท่านั้น สะเก็ดไฟตกใส่น้ำ ปุจฉา: ในที่สุดก็จะเหลือจิตดวงเดียว ที่ขาวสะอาดใช่ไหมคะ ดังนั้น ผู้ที่ไปถึงจุดสูงสุด ของจิตวิญญานแล้ว ถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็ยังมีรูปนาม […]

ตามรอยอาริยะรุ่นที่ ๖ ณ ครุสติสถาน กรุงเทพ ๑๑-๑๗ ส.ค. ๕๙

รายงานการปฏิบัติ ช่างปั้นหม้อ (รายงาน ๑) ทุกวันที่ ๑๑ ถึง ๑๗ ของทุกเดือน ณ สถานปฏิบัติธรรมริมคลอง ครุสติถาน บนเนื้อที่ประมาณ ๕ ไร่ ได้ถูกดัดแปลง เป็นโรงงานอุตสาหกรรม เครื่องปั้นดินเผาขนาดย่อม ภายใต้การดำเนินงาน โดยนายช่างปั้นหม้อผู้ชำนาญ หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท ผู้ปฏิบัติแต่ละท่าน ต่างพกพาดินเหนียว มาจากแหล่งพื้นที่ต่างกัน เนื้อดินมีความแข็ง ความเหนียว ความละเอียด แตกต่างกันไป จึงเป็นหน้าที่ของนายช่าง ที่จะคอยให้คำแนะนำ และให้กำลังใจอย่างใกล้ชิด ก่อนที่เจ้าของดินจะเบื่อหน่าย และหอบดินกลับบ้านไปเสียก่อน เพราะเป็นงานที่เหนื่อยยากแสนสาหัส ไม่สามารถว่าจ้างใคร ให้มาทำแทนได้ คนไทยส่วนใหญ่ ก็ไม่สนใจที่จะทำงานนี้ แม้แต่ชาวพม่าหรือกัมพูชา ก็ยังไม่อยากทำ ขั้นตอนแรกเริ่มต้นขึ้น ด้วยการทุบดินให้นิ่ม ถ้าเป็นผู้ใหม่แกะกล่อง ก็ต้องออกแรงมากหน่อย อาจจะมีอาการง่วง เหม่อลอย คิดถึงบ้าน คิดสงสัยว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่ นายช่างได้วางระบบสายพาน ไว้อย่างเรียบร้อย ตามขั้นตอนของขบวนการผลิต โดยแบ่งพนักงานปั้นหม้อ ออกเป็น ๔ […]