โพสต์เก่าแต่ธรรมะไม่เก่า

การเห็นถูกต้องหรือสัมมาทิฏฐิในความหมายของหลวงพ่อเทียนคือเห็นว่าทุกสิ่งเป็นเพียงรูปเพียงนาม แต่ในเบื้องต้นเราไม่สามารถเห็นแบบนั้นได้ เพราะเรายังไม่รู้จักรูปนามการที่เราจะไปเห็นทุกอย่างที่อยู่ข้างหน้าเราเป็นรูปนามได้ เราต้องเห็นที่ตัวเราก่อน  

มอบรักด้วยธรรม

มอบรักด้วยธรรม (๑) ** รู้จักกระแสชีวิตก่อนจะผ่อนคลาย ** จากการพิสูจน์ทดลอง อาตมาได้พบว่า คำสอนที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบ และนำมาแสดงไว้ในธัมมจักกัปปวัตตนสูตรนั้น เป็นสัจจธรรมที่พิสูจน์ได้อย่างชัดเจนและไม่ซับซ้อนเลย คือพระองค์ตรัสเรื่องทางสามสาย คือ ๑.ทางสายหย่อน ที่เรียกว่า กามสุขัลลิกานุโยค ๒.ทางสายตึง ที่เรียกว่า อัตตกิลมถานุโยค และ ๓.ทางสายกลางที่เรียกว่า มัชฌิมาปฏิปทา ในทีนี้ อยากใช้ภาษาพูดเสียใหม่ว่า “กระแสของความรู้สึก” แทนคำว่า “ทาง” เพราะเห็นภาพความรู้สึกได้ชัดกว่า ความรู้สึกมันมีอยู่สามกระแส คือกระแสติดสุข หรือทางหย่อน กระแสติดทุกข์ หรือทางตึง และกระแสที่พอดี หรืออาจจะเรียกว่าทางสายกลาง และอาจเรียกชื่อต่างๆ กันไปเช่นว่า กระแสพอใจ(หย่อน) กระแสไม่พอใจ(ตึง) และกระแสพอดี (เป็นกลาง) กระแสบาป กระแสบุญ กระแสเหนือบุญเหนือบาป เป็นต้น ส่วนมากจิตของเราจะตกอยู่ในสามกระแสนี้เท่านั้น แม้แต่พระพุทธองค์เอง ก่อนที่จะตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณ จิตของพระองค์ก็ตกอยู่ในกระเสทั้งสามนี้ ที่ท่านเรียกว่า “กามสุขัลลิกานุโยค” คือกระแสพอใจ และ อัตตกิลมถานุโยค” คือกระแสไม่พอใจ แต่เมื่อท่านตรัสรู้แล้ว […]

เหนือสมถะยังมีวิปัสสนา

นิทานเรื่อง หนอนผีเสื้อ อาตมาเคยฟังนิทานเรื่องหนึ่งว่า หนอนผีเสื้อทั้งหลายเมื่อถึงฤดูกาล ก็จะพากันไต่ขึ้นยอดเขา เมื่อไปถึงยอดเขา มันจะพบอากาศที่ดี สามารถเปลี่ยนตัวมัน จากหนอนดักแด้ ให้เป็นตัวผีเสื้อได้ พอถึงฤดูกาล ผีเสื้อทั้งหลายก็พากันไต่ขึ้นเขา บางตัวขึ้นไปแล้วไม่รอด ตายก็มี เพราะเหน็ดเหนื่อย หมดเสบียง หมดแรง บางตัวขึ้นไปก็เกิดไปกัดกัน ตายกลางทาง บางตัวขึ้นไปเกือบถึงแล้ว ถูกแมลงอื่นเอาไปกินเสียก่อน น้อยตัวมากที่ขึ้นไปถึงยอดเขาแล้ว กลายเป็นผีเสื้อได้ มนุษย์ทั้งหลายก็เหมือนกับดักแด้ผีเสื้อ เราพยายามไต่ไปสู่ที่สูง สูงฝ่ายสมมติก็คือ อยากจะมีลาภ ยศ ชื่อเสียง สุข พอไปถึงที่สูงแล้ว บางตัวก็ขึ้นถึงยอดเขา บางตัวก็ขึ้นไม่ถึงเพราะอุปสรรคต่างๆ บางคนกำลังหาเงินหาทองอยู่ดีๆ ก็เกิดรถคว่ำตาย เกิดเจ็บป่วยตาย บางคนกำลังรุ่งเรืองอยู่ก็เกิดถูกฆ่าตาย ในแง่ของสมมติ แม้จะขึ้นไปถึงยอดแล้ว ก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง มันเห็นว่าไม่มีอะไร ก็กลับลงมา แต่บางตัวขึ้นถึงยอดเขาแล้ว ไม่พอใจเพียงเท่านั้น มันปีนขึ้นต้นไม้ต่อ ไปกินใบไม้แล้วแปลงตัวเป็นผีเสื้อได้ เมื่อเราขึ้นถึงยอดเขาแล้ว บางคนก็ยังเป็นสมถะอยู่ แต่บางตัวไม่ติดอยู่แค่นั้น ยังสามารถปีนขึ้นต้นไม้ต่อไปอีก นั่นหมายความว่า ยกตัวสมถะสู่วิปัสสนา สามารถขึ้นไปสูงกว่านั้นอีก คือบินได้ หมายความว่า […]

กำหนดการหลวงพ่อ

กำหนดการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน ของหลวงพ่อพระมหา ดิเรกพุทธยานันโท ประจำปี พ.ศ 2560 ……………………………….. **6-8ก.พ.2560 3 days retreat ที่สวนพันดาว ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ญาติธรรมชาวต่างชาติ (งดรับสมัคร) ที่พักสไตล์รีสอร์ท ———–*————- ** วันที่ 10-17 ก.พ.2560 คอร์ส ” เปิดประตูใจ” ณ เบิกฟ้าธรรมาศรม อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี รับบุคคลทั่วไปจำนวน 50 ท่าน ที่พัก :- เป็นแบบพักรวม / นำเต็นท์มากางเอง ติดต่อสมัครเข้าอบรมที่ :- คุณนนทกร 095-419-6935 คุณสมชาย 087-311-3129 คุณนุชรี 081-918-4480 —————///————– ** วันที่ 18 – 20 ก.พ. 2560 คอร์ส […]

พระธรรมเทศนา ณ วัดพุทธรังษี ไมอามี (English) ๑๒ ม.ค. ๑๔

VDO MP4. แนะนำการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว แบบประยุกต์ใช้ในทุกๆอิริยาบถแก่ชาวต่างประเทศ ที่วัดพุทธรังษีไมอามี่ และชาวไทยที่อาศัยอยู่ในเมืองไมอามี่ และโฮมสเตท เพราะชาวเมืองที่มีหน้าที่งานคอนข้างยุ่ง ไม่มีเวลาอยู่รีทรีทในวันธรรมดา ก็เลือกมาเฉพาะวันเสาร์ อาทิตย์ แต่ละคนจึงมีความตั้งใจในการปฏิบัติอย่างจริง และต่อไปก็จะขายการรีทรีทให้ยาวมากขึ้นเรื่อยๆ พระพุทธยานันทภิกขุ 12 ม.ค. 2014

พระธรรมเทศนา ธรรมวิจัยในรูปนาม

ธรรมวิจัยในรูปนาม จากไฟล์เสียงชุด ครุสติรัทรีท ๑๑-๑๗ สิงหาคม ๕๙ แสดงธรรมโดย พระพุทธยานันทภิกขุ, หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท, Deva Nanda, Direk Saksith https://ia801502.us.archive.org/29/items/dongguide_yahoo_17./02.%20%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%20new.mp3 พระถูกหลอก พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมครั้งแรก มีพระเข้าใจรูปเดียว มีพระฟังห้ารูป ทั้งๆ ที่อยู่กับพระพุทธเจ้ามานานแล้ว เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญ พระนักเทศน์ พระนักสอนทั่วไป เข้าใจผิดว่าสิ่งที่ตัวเองพูด คนจะเข้าใจหมด คนที่ปฏิบัติธรรม ฟังธรรมมาตลอดชีวิต ชีวิตไม่เปลี่ยนแปลง เพราะองค์ประกอบห้าอย่างไม่ครบ ได้แก่ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา หนึ่ง ศรัทธา ความเชื่อมั่น ความอยากจะศึกษา ความรักที่จะศึกษาในสิ่งที่เข้ามา ไม่พอ สอง ถ้าเกิดความเชื่อมั่นแล้ว ความเพียรที่จะลงมือทำน้อย สาม ลงมือทำแล้ว ที่จะปะกอบด้วยสติ สมาธิ ปัญญา ก็ลดน้อยลงไปอีก พระทั่วไปก็เหมือนถูกหลอก ทุกวันนี้คนตั้งใจฟังดีมาก พอไปสอบเข้าจริงๆ แล้ว เหลือไม่กี่เปอร์เซ็นต์ […]

กองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ตอนนี้เราตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมไว้แล้ว ใครสนใจจะช่วยสงเคราะห์เพื่อนร่วมทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตายด้วยกัน ก็เชิญร่วมบุญตามบัญชีกองทุนนี้ได้เลย บริจาคได้ที่หมายเลขบัญชี ธ.กสิกรไทย สาขาตรัง 022-1-62264-2 เจ้าของบัญชีคือ คุณนนทกร และคุณต้นกล้า ได้ตลอดเวลา มากน้อยไม่สำคัญ แต่ขอให้ช่วยกันด้วยศรัทธา จึงจะเป็นบุญกุศลได้ตลอดเวลา พระพุทธยานันทภิกขุ ๑๗ ม.ค. ๖๐ เรียน… ท่านผู้ร่วมบริจาคสมทบ ” กองทุน พุทธยานันทะภิกขุ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบ ภัยธรรมชาติ ” ซึ่งพระเดชพระคุณ หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท ได้เมตตาให้จัดตั้งขึ้น เพื่อให้ความช่วยเหลือ แก่กลุ่มศิษย์และประชาชน ผู้ได้รับผลกระทบ จากภัยธรรมชาติ ทุกภูมิภาคของประเทศ โดยทำงานประสานกับ ศิษย์หลวงพ่อ ในภูมิภาคนั้นๆ ตามแต่เหตุภัยที่เกิดขึ้น จากเหตุอุทกภัย ทางภาคใต้ มีกลุ่มศิษย์และ ประชาชน จ.สุราษฏร์ธานี โดยเฉพาะในพื้นที่ ชุมชนไทดำ บ้านทับชัน ไทรงาม ท่าสะท้อน และใกล้เคียง อ.พุนพิน […]

การเห็นไตรลักษณ์

ติดอารมณ์ไตรลักษณ์ เมื่อสติกับจิตตามกันทัน ความปรุงแต่งก็ลดลงเรื่อยๆ มาถึงจุดนี้ ผู้ปฏิบัติบางท่าน จะเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายทุกสิ่งทุกอย่าง อย่างไม่มีเหตุผล เห็นความทุกข์ของร่างกาย เบื่อตัวเองอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน ทำให้นักปฏิบัติไม่รู้เท่าทันอารมณ์นี้ อยากจะหนีไปไกลๆ ไม่อยากพบใคร อยากอยู่คนเดียวเงียบๆ การเกิดความเบื่อหน่ายเช่นนี้เรียกว่า”ติดอารมณ์” (ตามภาษาที่รู้กัน เข้าใจกันในวิธีปฏิบัติแบบนี้) พระพี่เลี้ยงหรือครูบาอาจารย์ ต้องสังเกตและแก้อารมณ์ให้กับผู้ปฏิบัติ อาจจะพูดให้ฟัง หรือให้เทคนิคการแก้อารมณ์ ตามแบบฉบับของท่าน ถ้าอยู่ในสำนักปฏิบัติ ท่านก็จะให้เข้าเก็บอารมณ์ การที่จิตมาเป็นอารมณ์เช่นนี้ เรียกว่าการปรากฎของอารมณ์ “ไตรลักษณ์” คือ อาการของอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ที่เป็นอาการจริงๆ สัมผัสจริงๆ ชนิดผู้ปฏิบัติก็ไม่เฉลียวใจว่า ตนเองเป็นอารมณ์แบบนี้ จนกว่ามันจะผ่านไปแล้ว ไม่เหมือนกับบางวิธี การเห็นไตรลักษณ์ต้องน้อมเอา อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา มาพิจารณา ซึ่งการทำเช่นนั้น เป็นการสร้างจิตปรุงแต่งอีกแบบหนึ่ง เรียกว่า “ปุญญาภิสังขาร” คือการปรุงแต่งฝ่ายดี ฝ่ายบุญ การปรุงแต่งจิตทุกรูปแบบ ไม่ว่าฝ่ายดี ไม่ดี หรือปรุงแต่งในเรื่อง ศีล สมาธิ ปัญญา ต้องสลัดทิ้งไปทันที […]

ไฟล์เสียงชุด ครุสติรีทรีท (๑๑-๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙)

ไฟล์เสียงธรรมบรรยายชุด ครุสติรีทรีท แสดงธรรม ณ ครุสติสถาน กทม. ๑๑-๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดย พระพุทธยานันทภิกขุ, หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท, Deva Nanda, Direk Saksith