กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการ

กัลยาณมิตรพาเดินทางลัด อาศัยกัลยาณมิตร จะช่วยให้เราเดินทางลัด ได้อย่างปลอดภัย แต่เบื้องต้น เราต้องพิสูจน์กัลยาณมิตรให้ถูกต้อง ให้เข้าใจชัดเจนก่อนหลักง่ายๆ ก็คือ กัลยาณมิตรที่แท้จริงนั้น จะสามารถตอบข้อสงสัย ที่เราชักถามได้ทุกอย่าง เกี่ยวกับการดับเหตุแห่งทุกข์ ในทุกๆ ประเด็น และเป็นแบบอย่าง ที่ดีงามและถูกต้องให้เราได้เสมอและที่สำคัญกัลยาณมิตรที่ถูกต้อง มักจะชี้นำให้เราได้พบกับ กัลยาณสหายอีกมากมาย ไม่จำกัดขอบเขต ในการแสวงหาความรู้และประสบการณ์ที่ถูกต้อง และจะนำเราไปพบกับ กัลยาณสัมปะวังกะตา คือได้พบกับสิ่งแวดล้อม ที่เอื้อต่อความก้าวหน้าในการภาวนาองค์ประกอบที่ ๒ คือโยนิโสมนสิการ ได้แก่ความแยบคาย ตรงนี้เราจะต้องลงมือพิสูจน์ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ และปัญญา ของตนเอง จนกว่าจะเข้าใจรูปนาม ให้ชัดตามความจริงผลของการได้พบ กับกัลยาณมิตรที่ถูกต้องนั้น จะต้องทำให้เราเกิดแรงจูงใจอย่างสูง ที่จะทำตามองค์คุณของการภาวนา ทั้ง ๕ ประการนี้จนประสบผลสำเร็จ ระดับใดระดับหนึ่งจนได้ ตนคือที่พึ่งแห่งตน โยนิโสมนสิการ มิใช่เรื่องที่ต้องอาศัย คำอธิบายจากผู้อื่น แต่เป็นเรื่องที่ต้อง ลงมือทำด้วยตนเอง...