มหากฐินสามัคคี ณ วัดพระธาตุแสงเทียน ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ขอเชิญ สมาชิกชาวเว็บพุทธยานันโท ร่วมบุญมหากฐินสามัคคี

เพื่อสมทบสร้างพระบรมธาตุเจดีย์

บรรจุพระบรมสารีริกธาตุในยอดพระธาตุเจดีย์

?และบรรจุอัฐิธาตุของหลวงพ่อเทียน จิต?ตสุโภ ในรูปเหมือนแกะสลักหิน

โดย ?หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท

ผู้นำในการก่อสร้าง

ณ วัดพระธาตุแสงเทียน (วัดดอย)? บ้านปากปาน ?อ.เด่นชัย ?จ.แพร่

ด้วย ดร.ถาวร มาต้น ?อาจารย์ประจำ

คณะสาธารณสุขศาสตร์? มหาวิทยาลัยนเรศวร

และ คุณวิรัช วงศ์สินสังวร พร้อมคณะญาติธรรม

มีความเลื่อมใสศรัทธาในหลวงพ่อเทียน จิต?ตสุโภ

ปรมาจารย์แห่งการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว

ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากสาธุชนผู้ปฏิบัติกรรมฐานทั้งในประเทศและต่างประเทศ

จึงพร้อมใจกันเป็นเจ้าภาพสร้างพระธาตุเจดีย์ ?โดยบริเวณรอบองค์พระเจดีย์

ใช้เป็นพิพิธภัณฑ์ในสายงานหลวงพ่อเทียน จิต?ตสุโภ

เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานสำหรับเก็บรวบรวมชีวประวัติ และผลงานต่างๆ

ของหลวงพ่อเทียน จิต?ตสุโภ

ตลอดจนใช้เป็นศาลาปฏิบัติธรรมกรรมฐาน

ภายในพระธาตุเจดีย์ประกอบด้วย

๑. พระประธานแกะสลัก ปางปฐมเทศนา? ขนาดหน้าตัก ๑ เมตร

๒. รูปเหมือนแกะสลักของหลวงพ่อเทียน พร้อมท่านั่งสร้างจังหวะมือ ๑๔ จังหวะ

เพื่อน้อมถวายเป็นอาจริยบูชา

ในวาระครบรอบ ๑๐๑ ปี ชาตกาล ของ หลวงพ่อเทียน จิต?ตสุโภ

ในปีพ.ศ.๒๕๕๕

ทั้งเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ สำหรับอนุชนรุ่นหลังสืบไป

จึงใคร่ขอเรียนเชิญญาติธรรมและกัลยาณมิตรที่นับถือทุกท่าน ไปร่วมใจกัน

ทอดถวาย ?ณ ?วัดพระธาตุแสงเทียน

ในวันอาทิตย์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ขึ้น ๑๒ ค่ำ เดือน ๑๒? เวลา ๐๙.๐๐ น.

ชื่อบัญชี คุณโสภา เจริญโกศล? (มือถือ:๐๘๐-๗๙๐๗๐๒๐)

เลขที่ ๑๐๕๒๘๕๙๖๒๖? ธนาคารกสิกรไทย?สาขาแพร่

กรุณาแจ้งชื่อ-ที่อยู่ เพื่อจัดส่งใบอนุโมทนาบัตรและหนังสือที่ระลึกที่…

ภคมน สุรดิฐนันท์

SMS? มือถือ: ๐๘๖-๓๖๔๔๕๑๙

Facebook:? Phakhamon Suraditnan

Email:? [email protected]

ขอผลบุญมหากฐินสามัคคี

?จงสำเร็จแด่…

ผู้ร่วมบุญร่วมกุศลทั้งหลาย

จงมีพลังบารมี พลังชีวิต พลังสติ พลังสมาธิ และพลังปัญญาญาณ

อันเข้าถึงแห่งการพ้นทุกข์ สิ้นทุกข์ทั้งหลายทั้งปวง

กล่าวคือ พระนิพพานด้วยกันทุกท่านเทอญ

ขอน้อมจิตอนุโมทนาสาธุในบุญมหากฐินสามัคคีนี้

ภคมน สุรดิฐนันท์

? ๘? ตุลาคม? พ.ศ. ๒๕๕๕

_/|_ _/|_ _/|_