ขณะนี้ หลวงพ่อมหาดิเรก? พุทธยานันโท

จำพรรษาอยู่ที่ วัดพระธาตุแสงเทียน อ.เด่นชัย? แพร่
เนื่องจากมีภาระกิจต้องทำหลายอย่าง อาทิเช่น
การก่อสร้างปรับปรุงพระธาตุเจดีย์? เพื่อใช้เป็นพิพิธภัณฑ์

ในสายงานหลวงพ่อเทียน เพื่อเก็บรวบรวมชีวประวัติ

หนังสือธรรมะ? เทปเสียงต่างของ? หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

ตลอดจนการก่อสร้างทางถนนขึ้นดอย? การปลูกต้นไผ่
สำหรับทางเดินจงกรม เป็นต้น
หากกัลยาณมิตรท่านใด พอมีเวลาไปร่วมแรงร่วมใจกันภาวนา
ในระหว่างวันที่ ๑๑-๑๗ กันยายนนี้
หลวงพ่อมหาดิเรก จะไปอบรมการเจริญสติเก็บอารมณ์เข้ม
ให้กับคณะญาติธรรมทีได้ปฏิบัติต่อเนื่องจาก
ที่หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
ณ วัดถ้ำแสงเทียน อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ

_/|_ _/|_ _/|_

๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๕