จิตเดิมแท้

จิตเดิมแท้เหมือนจิตของเด็ก

จิตเดิมแท้ของเราทุกคน
มันไม่มีนิวรณ์ใดๆ ครอบงำมาก่อน
มันใสสะอาดบริสุทธิ์
เหมือนจิตของเด็ก
เรียกว่าประภัสสรจิต
 
ตามที่ท่านกล่าวไว้ในบทบาลีว่า
“ปภัสระมิทัง จิตตัง
อาคันตุเกเสหิ อุปกิลิตถัง”
จิตเดิมแท้มันผ่องใสสะอาด
เมื่อถูกความคิดปรุงแต่ง
เข้ามารบกวนแล้ว
จิตนั้นจึงเศร้าหมองไป
 
จิตเดิมแท้มันดำรงอยู่ก่อนหน้านี้
ทุกคนมีสภาพจิตอย่างนี้
เสมอเหมือนกัน
แต่คนที่รู้จักจิตแบบนนี้ดีแล้ว
ย่อมหาวิธีดำรงจิตแบบนี้ไว้ได้
นานกว่าคนที่ไม่รู้
 
และคนที่รู้จิตนี้
ก็คือผู้ที่ได้ผ่านการปฏิบัติภาวนา
มาแล้วเท่านั้น
 
คนที่รู้จักทำวิปัสสนา
ย่อมรักษาจิตชนิดนี้ได้ดีกว่า
คนที่รู้เพียงสมถะภาวนา
 
สามารถพัฒนาให้ดำรงอยู่ได้ยาวนาน
และสามารถนำจิตแบบนี้
มาประยุกต์ใช้งานให้เกิดประโยชน์
แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างกว้างขวาง
และมีประสิทธิภาพ
มากกว่าคนธรรมดาหลายเท่าทีเดียว

พระพุทธยานันทภิกขุ หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท Direk Saksith Deva Nanda การเจริญสติแบบเคลื่อนไหว แนวหลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ

ค้นหาจิตเดิมแท้

การพัฒนาจิตเดิมแท้ให้เติบโต
ต้องอาศัยกัลยาณมิตรผู้รู้จริง
คอยช่วยแนะนำเท่านั้น
จึงจะเกิดได้
 
องค์ประกอบที่จะทำให้สมบูรณ์
ต้องประกอบด้วยหลัก ๒ ประการ คือ
 
๑.กัลยาณมิตร
ได้แก่ครูบาอาจารย์
หรือเพื่อนปฏิบัติ
ที่มีประสบการณ์มาก่อนเรา
ช่วยชี้นำเราได้
 
๒.โยนิโสมนสิการ
คือการใช้สติปัญญาของเราเอง
ถ้าครูบาอาจารย์กัลยาณมิตร
บอกวิธีการถูกหมดทุกอย่าง
 
แต่ถ้าสติปัญญาของเรา
ยังไม่ได้รับการฝึกฝนให้ถูกต้อง
ก็หลงทางทำถูกบ้างผิดบ้าง
ผลการปฏิบัติก็ล่าช้าไปเรื่อยๆ

พระพุทธยานันทภิกขุ