ธรรมจาริก ชะเมาวิมุติ และสวนธรรมเจริญภาวนา อ.แกลง ระยอง ๑๖-๑๘ เมษายน ๒๕๕๕