พระธรรมเทศนา งานอาจาริยบูชา ๑๐๕ ปีชาตกาล ณ หอจดหมายเหตุ ๑๐-๑๑ ก.ย. ๕๙

อาจาริยบูชาหลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ

หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท แสดงธรรมเนื่องในวัน อาจาริยบูชา ๑๐๕ ปีชาตกาล หลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาสฯ เมื่อวันที่ ๑๐ -๑๑ กันยายน ๒๕๕๙

กุญแจดอกเอก (๑๐๕ ปีชาตกาล หลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ) ๑๐-๑๑ ก.ย. ๕๙