เฝ้าดูทุกข์ จนกว่าจะพ้นทุกข์

เฝ้าดูกายให้ชัดก่อน อย่าเพิ่งรีบร้อนดูใจ

การเจริญสติ ให้จิตอยู่กับปัจจุบัน
เพื่อเฝ้าดู สังเกต ศึกษา
ความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ
หรือความทุกข์กาย ความทุกข์ใจ
ที่เกิดขึ้น
 
โดยเบื้องต้นให้ดูกายก่อน
เมื่อชำนาญเรื่องกายแล้ว
ค่อยไปศึกษาใจ
ที่เรียกว่าวิปัสสนา
 
วิธีการของหลวงพ่อเทียน
เป็นวิธีการสู้กับทุกข์ตรงๆ
เผชิญหน้ากันตรงๆ
โดยการเฝ้าดู เห็น ศึกษา
เข้าใจ กระบวนการของทุกข์
นี่เป็นการปฏิบัติเบื้องต้น
 
เมื่อเราดูทุกข์เป็นแล้ว
เราสามารถนำไปใช้กับชีวิตประจำวันได้
นำไปใช้ได้กับกิจกรรมทุกชนิดในชีวิตได้
 
วิธีการดูทุกข์
เปรียบเหมือนเรือ แพ พาหนะ
ที่เราจะใช้พาไปสู่นิพพาน

เฝ้าดูกาย จนรู้ภาษาใจ

 

การปฏิบัติ ต้องสื่อกับตัวเอง
หมายความว่า เรารู้สึกอย่างไร
ปวด เมื่อย สบาย ไม่สบาย
จิตใจเราเป็นอย่างไร
มีความวิตกกังวลเรื่องอะไร
เศร้าหมอง ผ่องใส หรือเบลอ
กำลังง่วง กำลังฟุ้งซ่าน
สำรวจให้เป็น ตรวจสอบให้เป็น
 
สื่อกับตัวเองให้ได้
ตรงนี้เป็นหน้าที่ของสติสัมปชัญญะ
ที่จะทำการตรวจสอบ
 
ดังนั้น เวลาปฏิบัติจริงๆ
การขบับเขยื้อนเคลื่อนไหว
มีความหมายในระดับต้นๆ
 
ระดับที่ 2 ความเย็น ร้อน อ่อน แข็ง
เคร่ง ตึง ในร่างกาย
 
ระดับที่ 3 เมื่อเผลอไป เกิดเพลิน
เกิดชอบ ไม่ชอบ ฟุ้ง
 
กลายเป็นความพอใจ ไม่พอใจ
ตามมาเป็นระดับที่ 4
 
ซึ่งมันเกิดรวดเร็วมาก
มันทำงานพร้อมกัน ไม่ใช่ทำทีละอย่าง
 
มันมีระดับความเข้มข้นของมัน
เราจะรู้มันได้ในระดับใด
ขึ้นอยู่กับสติสัมปชัญญะ
ที่เราฝึกมา ว่าเข้มแข็งพอที่จะไปรู้ทัน
ขณะที่มันเกิดขึ้นในระดับใด
 
กายเคลื่อนไหว เป็นอย่างไร ตามรู้ทันไหม
เวทนา เย็น ร้อน อ่อน แข็ง เคร่งตึง ตามรู้ทันไหม
จิต กำลังมีอาการคิด หรือไม่คิด ตามรู้ทันไหม
อารมณ์ ชอบ ไม่ชอบ ตามรู้ทันไหม
สามารถตรวจสอบในเวลาเดียวกันเลย
ตามหลักสติปัฎฐานสี่
 
การแยกอธิบายเป็นอย่างๆ
เป็นหลักของวิชาการ
แต่หลักปฏิบัติการ มันสั้น ลัดนิ้วมือเดียว
เป็นทั้งสี่อย่าง
 
ดังนั้น จึงขอให้พวกเราเป็นนักวิทยาศาสตร์
เป็นนักสังเกต ตรวจสอบ
และสื่อกับตัวเองตลอดเวลา
ว่าในขณะนี้ ร่างกายเคลื่อนไหว
อิริยาบถน้อยใหญ่ อาการเป็นอย่างไร
 
ดังคำกล่าวที่ว่า
เมื่อเดินอยู่ ก็ให้รู้ชัดๆ ว่าเราเดินอยู่
เมื่อยืน ก็ให้รู้ชัดๆ ว่าเรายืนอยู่
เมื่อนั่ง ก็ให้รู้ชัดๆ ว่าเรานั่งอยู่
 
รู้ชัดถึงความเย็น ร้อน อ่อน แข็ง เคร่ง ตึง
ที่ปรากฎขึ้น
เห็นชัดในการยืน เดิน นั่ง นอน
เวทนา ยิ่งต้องรู้ให้ชัดกว่านั้นอีก
 
รู้สึกตัวทั่วพร้อมในการก้าวไปและการถอยกลับ
การแล การเหลียว การก้ม การเงย ให้ชัด
ถ้ารู้ตัวทั่วพร้อมอย่างนี้
เรียกว่า มีสติสัปชัญญะแล้ว

เฝ้าดูเฉยๆ ปัญญาจะเกิดเอง

การเฝ้าดู ให้ดูกาย ให้รู้สึกอยู่ที่กาย

และแอบชำเลืองดูใจบ้าง

ไม่ต้องจ้องดู การจ้องดูจะเป็นการเพ่งไป
จะทำให้เข้าไปในความคิดได้
แค่แอบดู พอความคิดเกิดขึ้นแค่รู้ แล้วกลับมาดูกาย
นี่เป็นหลักการปฏิบัติอย่างง่ายๆ แต่ที่เราทำแล้วไม่ง่าย
เพราะเราคุ้นชินกับความคิด เลยไปกับความคิด
ท่องเที่ยวไปในวัฎสงสาร
ไปเกาะเกี่ยวเอาทุกข์ เอาสุข เข้ามาตลอดเวลา
ไม่คุ้นชินกับการรู้สึกอยู่กับกายเฉยๆ โดยไม่คิด ไม่ปรุงแต่ง
ไม่ท่องเที่ยวไปในวัฎสงสาร ไม่เวียนว่ายตายเกิด
ไม่ไปเกี่ยวเอาทุกข์ เอาสุข มาเป็นของตน
การที่เรามาปฏิบัติ ก็เพื่อทำให้เราคุ้นชินกับการที่ใจเป็นหนึ่งเดียวกับกาย

เพียงรู้ตัว รู้ใจ ไปเรื่อย ๆ
อะไรจะปรากฎ ให้รู้ เฝ้าดูไปเฉย ๆ
ไม่เข้าไปร่วมแสดงกับอาการนั้น ๆ
รักษาอาการเฝ้าดูไว้อย่างเข้มแข็ง
แล้วจะหายสงสัยเรื่องชีวิตจิตใจของตนไปเรื่อย ๆ

เมื่อหายสงสัยในชีวิตของตนเอง
ก็หมดสงสัยในชีวิตของผู้อื่นด้วย
เพราะชีวิตของสัตว์ทั้งหลาย
มีโครงสร้างพื้นฐาน ธาตุ 4 ขันธ์ 5 เหมือนกัน

เพราะสิ้นสงสัยนั้นเอง จะเป็นหนทางสู่การสิ้นทุกข์

 

เจอกิเลสต้องรีบประหาร

เฝ้าดูใจของเราว่า
ความคิดมันก่อหวอดขึ้นมาเมื่อไร
ให้ดึงเอาปหานปธานมาใช้
คือตั้งสติสัมปชัญญะตามรู้ความคิด
ที่เป็นอกุศลจิต
ที่กำลังเกิดในขณะนั้นๆ
และสลัดออกไป
หรือประหารออกไปทันที
ที่รู้ว่ามันเกิดขึ้น
 
ถ้ามันกลับเข้ามาใหม่
ก็พยายามเร่งเร้าความรู้สึกตัว
ให้ชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆ
จนความคิดนั้นๆไม่มีที่ตั้ง
มันก็จะหลุดไปเอง
 
ถ้ามันจะกลับมาอีก
ก็ทำแบบนี้ซ้ำๆ หลายๆ ครั้ง
 
เพราะความคิดเหมือนเงามืด
ความรู้สึกตัวเหมือนแสงสว่าง
ซึ่งมันต่างมิติกันโดยธรรมชาติ
มันจะอยู่ร่วมกันไม่ได้
 
เราต้องรู้จักนำสติเข้ามาใช้งานให้ทัน
เพื่อมุ่งฆ่ากิเลสที่กำลังก่อหวอด
ให้ออกไปได้ทันที
 
ใช้ปัญญาฆ่าความคิด
อันเกิดจากมโนกรรมก่อน
เมื่อเราฆ่า หรือสลัดออกไปจนหมดแล้ว
จิตใจของเราก็กลับเป็นไท
 
เมื่อจิตเป็นไทคือเป็นอิสระจากความคิด
จิตก็เป็นวิสังขารจิตทันที
เกิดโลกุตตรปัญญาขึ้นมาแทนที่
 
จิตแบบนี้จะสามารถขจัดปัดเป่า
มลทินใจออกจากใจจนเกลี้ยงเกลา

 

เฝ้าดูความเพลิน เจริญปัญญา

ถ้ามันรู้สึกเพลิน ก็ให้เฝ้าดู สภาวะจิตที่มันเพลิน มันเป็นอย่างไร แต่ไม่ได้หมายความว่าจะให้ทิ้งตัวรู้สึกตัว แล้วไปคิดเรื่องความรู้สึกเพลิน แม้แต่ลุกเดินจงกรมก็ให้รู้สึกตัวว่าเดินเฉยๆ ไม่ช้าหรือเร็วเกินไป ไม่ต้องปรุงแต่งเรื่องเดิน และไม่ต้องตั้งใจว่าจะเดินอย่างนั้นอย่างนี้ เดินก็คือเดินเฉยๆ
เมื่อรู้สึกว่าโล่ง โปร่ง เบาสบาย ก็รู้มันเฉยๆ ไม่ต้องไปเพลินกับความรู้สึกแบบนั้น และไม่ต้องคิดปฏิเสธความรู้สึกสบาย แต่ให้รู้จักธรรมชาติของมันได้ โดยไม่ต้องเข้าไปเสพสุขนั้นๆ เพราะมันเกิดเพราะเหตุปัจจัย พอหมดเหตุมันก็หมดไปตามธรรมชาติของมัน พอมันมีเหตุมันก็เกิดอีก สลับกันอยู่อย่างนี้เรื่อยไป
เพราะฉะนั้น ทุกวันนี้ เราจะเสพติดในเรื่องที่ทำให้เรารู้สึกเพลิดเพลิน สนุกสนาน แต่หารู้ไม่ว่า นั้นคืออาหารอวิชชา ตัณหา อุปาทาน เพราะ ตัณหา มันแปลว่า “ความเพลิดเพลินในอารมณ์ คือเพิ่มอาการความอยากมากขึ้นเรื่อยๆ” หลักปฏิบัติแบบนี้ ก็คือเข้าไปเฝ้าดู ศึกษาอาการเหล่าไปเรื่อยๆด้วยสติปัญญาอันเกิดจากการภาวนาแบบเคลื่อนไหวนี้ เราจึงเน้นให้เฝ้าดูมันเฉยๆ เดี๋ยวเกิดปัญญาขึ้นเอง

 

กระบวนการรูปนาม ที่จะเข้าสู่ ปรมัตถ์
จะต้องผ่านอารมณ์หลายอารมณ์
เช่น อารมณ์รูปธรรม นามธรรม ฯลฯ
มันจะลึกเข้าไปเรื่อยๆ จะรู้ จะเห็นอะไรๆ ไปเรื่อยๆ
จะเข้าใจ จนหายสงสัย ้วยตนเอง
รู้เอง เห็นเอง ไม่ใช่้วยการถาม
หรือการไ้คำตอบจากครูบาอาจารย์ หรือผู้อื่น
สามารถตัวิจิกิจฉา
ซึ่งเป็นคุณสมบัติข้อหนึ่งของพระโสาบัน
ในอารมณ์รูปธรรม นามธรรม
จะเห็นกาย เห็นใจ ไ้ชัขึ้น
เมื่อก่อนเราเห็นกายใจเป็นอันเียวกัน
ขาเจ็บ เราก็เจ็บ ท้องปว ใจมันไปปว้วย
เป็นเราปว กายกับใจมันพันกัน มันเป็นอันเียวกัน
พอเห็นรูปนาม กายปว ใจไม่ปวไป้วย
เริ่มเห็นเป็น 2 อย่าง จึงเรียกว่า รูปธรรม นามธรรม

 

เฝ้าดูแบบสบายๆ แต่ให้ชัด

ตามดูการเกิดของความคิดแบบนี้ไปเรื่อยๆ ทีละชั่วโมง และหลายๆชั่วโมงขึ้นไป ดูว่าจะรู้สึกอย่างไรเช่น อาการ เครียด เกร็ง ปวดหัว หรือสับสนเป็นต้น
ถ้ามีอาการเหล่านี้ให้ถอยกลับมาสังเกตอาการ. ความรู้สึกเวทนาทางกายแทนและตามดูการ เคลื่อนไหวทางกายให้ชัดๆ สบายๆ ไม่บังคับ หรือตั้งใจเกินไปและพยายามตามดูอาการทาง กายเป็นหลักไว้ไม่ควรหาเรื่องมาคิดโดยไม่จำเป็น เพราะโดยธรรมชาติของจิตมันมีหน้าที่ รับรู้อารมณ์ที่มากระทบทางอายตนะทั้งห้าตลอดเวลาอยู่แล้ว เรียกว่า ธรรมารมณ์ มันคล้ายจะเป็นความคิด แต่มิใช่ความคิด เรียกว่า เจตสิกธรรม ถ้าเผลอสติมันจะแปลงเป็นตัวคิดทันที ถ้ามีสติ เจตสิกตัวนี้ จะเป็นสัมปชัญญะ และปัญญาทันทีเหมือนกัน
เพราะความคิดปรุงแต่งเกิดเป็นบางคราวเท่านั้น ส่วนความรู้สึกทางกาย มันมีตลอดเวลา ตั้งแต่หัวจรดเท้า สังเกตมันไปเรื่อยๆ เอาเท่าที่กำลังของสติสัมปชัญญะจะรับได้ นี่คือบทเรียนต่อไป

ก็ทำงานไปตามปกติของเรานี่แหละ แต่ต้องหาช่วงเวลาให้กับการปฏิบัติในรูปแบบในแต่ละวันด้วย เพราะการมีสติสัมปชัญญะในการทำงาน เพื่อป้องการรั่วไหลของพลังสติปัญญาไปมากกว่าปกติ และรักษากำลังสติให้เติบโต และสติจะ ไม่หมดไวเท่านั้นเอง

แต่การเจริญสติในรูปแบบ เป็นการสั่งสมกำลังสติโดยตรง เสมือนการหาเงินของนักธุรกิจ มันมีทั้งช่วงการหาเงินโดยตรงคืออาชีพ แต่การใช้สติเหมือนการใช้เงิน ถ้าไม่ระมัดระวังจริงๆ เราจะเสียเงินไปกับสิ่งมีประโยชน์น้อย ไม่คุ้มค่าเงินมากมาย ฉันใดก็ฉันนั้น ดังนั้น การใช้สติที่ดีที่สุด คือใช้แล้วได้กำไรสติปัญญากลับคืนมา เหมือนนักเลงลงทุน ส่วนคนทั่วไป ใช้เงินหมดเลย แล้วหาใหม่เรื่อยไป เผลอๆ ติดลบ และเป็นหนี้ก็มากมาย ฉันใดก็ฉันนัน

sto

การปฏิบัติวิปัสสนาอย่างถูกต้อง
จะทำให้เราได้เห็นตัวเอง รู้จักตัวเอง
หากเราดูตัวเองเป็น จะสนุกในการปฏิบัติ

เมื่อใดใจเกิดความโลภ
เราก็กลับไปดูอาการของจิต

เมื่อใดใจเกิดความโกรธ
เราก็กลับไปดูอาการของจิต

เมื่อใดใจเกิดความหลง
เราก็กลับไปดูอาการของจิต

ก็จะรู้ว่าความโลภ ความโกรธ ความหลง
เป็นอย่างไร

ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการเห็นจิตแบบนั้น
เรียกว่าปัญญา
และปัญญาที่เกิดจากการเห็นแบบนั้น
เรียกว่าญาณปัญญา

ญานปัญญาชนิดนี้
จะทำให้เกิดนิพพิทาญาณ คือ
ความรู้สึกเหนื่อยหน่ายในอาการของจิต
ที่มีความโลภ ความโกรธ ความหลง ครอบงำอยู่

เมื่อก่อนยิ่งโลภ ก็เหมือนยิ่งได้
ยิ่งสนุก ทะเยอทะยาน
ยิ่งโกรธ ก็เหมือนยิ่งมีอำนาจมากขึ้น
ยิ่งหลง ก็เหมือนยิ่งเพลิดเพลินสนุกสนาน
เพราะเราไม่เกิดปัญญาญาณ

แต่พอมาเห็นด้วยอาการอย่างนี้
ด้วยปัญญาญาณ
ยิ่งเห็น มันก็ยิ่งเบื่อ เบื่อใจตัวเอง
เราจะเกิดคำถามขึ้นในใจตนบ่อยๆ ว่า
ทำไมเราต้องโลภ ทำไมเราต้องโกรธ
ทำไมเราต้องหลง

ความคิดอย่างนี้เกิดขึ้นบ่อยเข้าๆ
นิพพิทาญาณของเรา ก็มีกำลังมากขึ้นๆ
ในที่สุด เราก็ค่อยปล่อยวาง..

ให้ความสำคัญกับกระบวนการหยิบจับ

ให้ความสำคัญกับกระบวนการ
ที่เข้าไปเกี่ยวข้อง
มากกว่าสิ่งที่เข้าไปเกี่ยวข้อง

ให้ความสำคัญกับกระบวนการหยิบจับ
มากกว่าสิ่งของที่เราหยิบจับ
เรียกว่ามีสัมมาสติ สัมปชัญญะ

รู้อาการหยิบจับ ไม่มุ่งหวัง รีบร้อน
กับผล กับสิ่งของที่ต้องการ
ที่เรียกว่ามิจฉาสติ หรือสัญชาตญาณ

การเฝ้าดูด้วยสติ สัมปชัญญะ
จะทำให้เกิดคุณค่า เกิดศรัทธา
เกิดโยนิโสมนสิการ
เกิดความแยบคายในการกระทำ

กระทำด้วยสติ ระมัดระวัง
มีอินทรีย์สังวร มีศีล
ทำให้บริสุทธิ์ในกาย วาจา ใจ

ตรงข้าม หากไม่มีสติคอยกำกับ เฝ้าดู
ไม่ระมัดระวัง รีบร้อน เผลอ เกิดความอยาก
ความโลภ แย่งชิงทำร้าย

เกิดโทสะ โมหะ ลุ่มหลง
ในรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส
กลายเป็นมิจฉาสติ

ทำตามสัญชาตญาณ กลายเป็นราคานุสัย
นอนเนื่องในสันดาน กลายเป็นอาสวะ
บุคลิกภาพของตน ล้วนมาจากอวิชชาทั้งสิ้น

พระพุทธยานันทภิกขุ